دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/08/2011 Intragna [it] Intragna تلفظ 0 رأی
10/08/2011 Bignasco [it] Bignasco تلفظ 0 رأی
10/08/2011 Verdasio [it] Verdasio تلفظ 0 رأی
10/08/2011 Vigezzina [it] Vigezzina تلفظ 0 رأی
10/08/2011 biciclette [it] biciclette تلفظ 0 رأی
10/08/2011 Monte La Schera [it] Monte La Schera تلفظ 0 رأی
10/08/2011 tendalino [it] tendalino تلفظ 0 رأی
10/08/2011 paco romano [it] paco romano تلفظ 0 رأی
10/08/2011 Lorenzo Gazzari [it] Lorenzo Gazzari تلفظ 0 رأی
10/08/2011 Succi [it] Succi تلفظ 0 رأی
10/08/2011 Schera [it] Schera تلفظ 0 رأی
10/08/2011 Pioda di Crana [it] Pioda di Crana تلفظ 0 رأی
10/08/2011 Castelveccana [it] Castelveccana تلفظ 0 رأی
10/08/2011 Mazzarditi [it] Mazzarditi تلفظ 0 رأی
10/08/2011 Caldè [it] Caldè تلفظ 0 رأی
10/08/2011 Officine Ferroviarie Veronesi [it] Officine Ferroviarie Veronesi تلفظ 0 رأی
10/08/2011 Società Tramvie Elettriche Locarnesi [it] Società Tramvie Elettriche Locarnesi تلفظ 0 رأی
10/08/2011 Ruinacci [it] Ruinacci تلفظ 0 رأی
10/08/2011 Soragna [it] Soragna تلفظ 0 رأی
10/08/2011 Arenzano [it] Arenzano تلفظ 0 رأی
10/08/2011 Vitaliana [it] Vitaliana تلفظ 0 رأی
10/08/2011 Miazzina [it] Miazzina تلفظ 0 رأی
10/08/2011 Maccagno [it] Maccagno تلفظ 0 رأی
10/08/2011 Valtravaglia [it] Valtravaglia تلفظ 0 رأی
10/08/2011 Laveno Mombello [it] Laveno Mombello تلفظ 0 رأی
10/08/2011 Pallanza [it] Pallanza تلفظ 0 رأی
10/08/2011 Pescatori [it] Pescatori تلفظ 0 رأی
10/08/2011 Ossola [it] Ossola تلفظ 0 رأی
10/08/2011 Beccari [it] Beccari تلفظ 0 رأی
10/08/2011 Isabella D'Adda [it] Isabella D'Adda تلفظ 0 رأی