دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
26/08/2011 notai [it] notai تلفظ 0 رأی
26/08/2011 mercanti [it] mercanti تلفظ 1 رأی
26/08/2011 banchieri [it] banchieri تلفظ 0 رأی
10/08/2011 avviene [it] avviene تلفظ 0 رأی
10/08/2011 sperimento [it] sperimento تلفظ 0 رأی
10/08/2011 impermanente [it] impermanente تلفظ 0 رأی
10/08/2011 ritroviamo [it] ritroviamo تلفظ 0 رأی
10/08/2011 Madonna del Sangue [it] Madonna del Sangue تلفظ 0 رأی
10/08/2011 Edoardo Pazzagli [it] Edoardo Pazzagli تلفظ 0 رأی
10/08/2011 fragile [it] fragile تلفظ 0 رأی
10/08/2011 sfigmomanometro [it] sfigmomanometro تلفظ 0 رأی
10/08/2011 Birbet [it] Birbet تلفظ 0 رأی
10/08/2011 Riva-Rocci [it] Riva-Rocci تلفظ 0 رأی
10/08/2011 Filide [it] Filide تلفظ 0 رأی
10/08/2011 marcita [it] marcita تلفظ 0 رأی
10/08/2011 biondini [it] biondini تلفظ 0 رأی
10/08/2011 Stefano Battaglia [it] Stefano Battaglia تلفظ 0 رأی
10/08/2011 Castione-Arbedo [it] Castione-Arbedo تلفظ 0 رأی
10/08/2011 Paolo Mazzoleni [it] Paolo Mazzoleni تلفظ 0 رأی
10/08/2011 Airolo [it] Airolo تلفظ 0 رأی
10/08/2011 Ascona [it] Ascona تلفظ 0 رأی
10/08/2011 Biasca [it] Biasca تلفظ 0 رأی
10/08/2011 Sant'Antonino [it] Sant'Antonino تلفظ 0 رأی
10/08/2011 Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi [it] Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi تلفظ 0 رأی
10/08/2011 Ticinesi [it] Ticinesi تلفظ 0 رأی
10/08/2011 Maggia [it] Maggia تلفظ 0 رأی
10/08/2011 Orselina [it] Orselina تلفظ 0 رأی
10/08/2011 Bartolomeo d'Ivrea [it] Bartolomeo d'Ivrea تلفظ 0 رأی
10/08/2011 Cimetta [it] Cimetta تلفظ 0 رأی
10/08/2011 Melezza [it] Melezza تلفظ 0 رأی