دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
01/01/2013 capìta [it] capìta تلفظ 0 رأی
01/01/2013 soffiarsi il naso [it] soffiarsi il naso تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/01/2013 acciambellare [it] acciambellare تلفظ 0 رأی
01/01/2013 raccoglierti [it] raccoglierti تلفظ 0 رأی
01/01/2013 affastellato [it] affastellato تلفظ 0 رأی
01/01/2013 istologicamente [it] istologicamente تلفظ 0 رأی
01/01/2013 cogliere alla sprovvista [it] cogliere alla sprovvista تلفظ 0 رأی
01/01/2013 assemblino [it] assemblino تلفظ 0 رأی
01/01/2013 vivano [it] vivano تلفظ 0 رأی
01/01/2013 sentano [it] sentano تلفظ 0 رأی
01/01/2013 ardesia [it] ardesia تلفظ 0 رأی
01/01/2013 disturbarla [it] disturbarla تلفظ 0 رأی
01/01/2013 Marinara [it] Marinara تلفظ 0 رأی
01/01/2013 Ararat [it] Ararat تلفظ 0 رأی
05/01/2012 Catanei [it] Catanei تلفظ 0 رأی
26/08/2011 Emio Greco [it] Emio Greco تلفظ 0 رأی
26/08/2011 Hertziana [it] Hertziana تلفظ 0 رأی
26/08/2011 Campetti [it] Campetti تلفظ 0 رأی
26/08/2011 Eurasia [it] Eurasia تلفظ 0 رأی
26/08/2011 Cerruto [it] Cerruto تلفظ 0 رأی
26/08/2011 Teheran [it] Teheran تلفظ 0 رأی
26/08/2011 Circo Massimo [it] Circo Massimo تلفظ 0 رأی
26/08/2011 Chiesa di San Desiderio [it] Chiesa di San Desiderio تلفظ 0 رأی
26/08/2011 caburnio [it] caburnio تلفظ 0 رأی
26/08/2011 chiesa di San Rocco [it] chiesa di San Rocco تلفظ 0 رأی
26/08/2011 Arena di Verona [it] Arena di Verona تلفظ 0 رأی
26/08/2011 Architettura neoclassica [it] Architettura neoclassica تلفظ 0 رأی
26/08/2011 Architettura longobarda [it] Architettura longobarda تلفظ 0 رأی
26/08/2011 Basilica di San Barnaba [it] Basilica di San Barnaba تلفظ 0 رأی
26/08/2011 Biblioteca Malatestiana [it] Biblioteca Malatestiana تلفظ 0 رأی