دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
18/04/2011 satrape [it] satrape تلفظ 0 رأی
18/04/2011 satrapia [it] satrapia تلفظ 0 رأی
18/04/2011 Luliana [it] Luliana تلفظ 0 رأی
18/04/2011 Sancia [it] Sancia تلفظ 0 رأی
18/04/2011 mistagogo [it] mistagogo تلفظ 0 رأی
18/04/2011 misteriosofia [it] misteriosofia تلفظ 0 رأی
18/04/2011 misticeto [it] misticeto تلفظ 0 رأی
18/04/2011 mistilinguismo [it] mistilinguismo تلفظ 0 رأی
18/04/2011 misticheria [it] misticheria تلفظ 0 رأی
18/04/2011 sistemi corporali [it] sistemi corporali تلفظ 0 رأی
18/04/2011 mistione [it] mistione تلفظ 0 رأی
18/04/2011 mitena [it] mitena تلفظ 0 رأی
18/04/2011 brachiolaria [it] brachiolaria تلفظ 0 رأی
18/04/2011 poesia multilingue [it] poesia multilingue تلفظ 0 رأی
18/04/2011 mitigamento [it] mitigamento تلفظ 0 رأی
18/04/2011 mitigazione [it] mitigazione تلفظ 0 رأی
18/04/2011 mitilicoltore [it] mitilicoltore تلفظ 0 رأی
18/04/2011 mitografo [it] mitografo تلفظ 0 رأی
18/04/2011 mitologista [it] mitologista تلفظ 0 رأی
18/04/2011 verisimile [it] verisimile تلفظ 0 رأی
18/04/2011 moccione [it] moccione تلفظ 0 رأی
18/04/2011 educazione omogenea [it] educazione omogenea تلفظ 0 رأی
18/04/2011 Giacomo Carissimi [it] Giacomo Carissimi تلفظ 0 رأی
18/04/2011 corde vocali [it] corde vocali تلفظ 0 رأی
18/04/2011 mixite [it] mixite تلفظ 0 رأی
18/04/2011 missiniformi [it] missiniformi تلفظ 0 رأی
18/04/2011 missine [it] missine تلفظ 0 رأی
18/04/2011 mixine [it] mixine تلفظ 0 رأی
18/04/2011 mizostomide [it] mizostomide تلفظ 0 رأی
18/04/2011 moabitico [it] moabitico تلفظ 0 رأی