دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
18/04/2011 kilt [it] kilt تلفظ 0 رأی
18/04/2011 kiwi [it] kiwi تلفظ 0 رأی
18/04/2011 kimono [it] kimono تلفظ 0 رأی
18/04/2011 kircheriano [it] kircheriano تلفظ 0 رأی
18/04/2011 Chirghisi [it] Chirghisi تلفظ 0 رأی
18/04/2011 mistagogico [it] mistagogico تلفظ 0 رأی
18/04/2011 misteriosofico [it] misteriosofico تلفظ 0 رأی
18/04/2011 abbaiavano [it] abbaiavano تلفظ 0 رأی
18/04/2011 Bujon [it] Bujon تلفظ 0 رأی
18/04/2011 Savorgnan [it] Savorgnan تلفظ 0 رأی
18/04/2011 Polcenigo [it] Polcenigo تلفظ 0 رأی
18/04/2011 Brugnera [it] Brugnera تلفظ 0 رأی
18/04/2011 ineguagliabile [it] ineguagliabile تلفظ 0 رأی
18/04/2011 Adeleta [it] Adeleta تلفظ 0 رأی
18/04/2011 Aletea [it] Aletea تلفظ 0 رأی
18/04/2011 Amadore [it] Amadore تلفظ 0 رأی
18/04/2011 misticamente [it] misticamente تلفظ 0 رأی
18/04/2011 mistobosco [it] mistobosco تلفظ 0 رأی
18/04/2011 mitigativo [it] mitigativo تلفظ 0 رأی
18/04/2011 mitografico [it] mitografico تلفظ 0 رأی
18/04/2011 misoneismo [it] misoneismo تلفظ 0 رأی
18/04/2011 misoneista [it] misoneista تلفظ 0 رأی
18/04/2011 missionologia [it] missionologia تلفظ 0 رأی
18/04/2011 missorio [it] missorio تلفظ 0 رأی
18/04/2011 misoginismo [it] misoginismo تلفظ 0 رأی
18/04/2011 adelfia [it] adelfia تلفظ 0 رأی
18/04/2011 mistagogia [it] mistagogia تلفظ 0 رأی
18/04/2011 molitura [it] molitura تلفظ 0 رأی
18/04/2011 Michelina [it] Michelina تلفظ 0 رأی
18/04/2011 nodo gordiano [it] nodo gordiano تلفظ 0 رأی