دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
22/04/2011 surcompressione [it] surcompressione تلفظ 0 رأی
22/04/2011 suralimentazione [it] suralimentazione تلفظ 0 رأی
22/04/2011 supplentato [it] supplentato تلفظ 0 رأی
22/04/2011 suppuramento [it] suppuramento تلفظ 0 رأی
22/04/2011 suppositivamente [it] suppositivamente تلفظ 0 رأی
22/04/2011 superstandard [it] superstandard تلفظ 0 رأی
22/04/2011 superumerale [it] superumerale تلفظ 0 رأی
22/04/2011 Tortoreto [it] Tortoreto تلفظ 0 رأی
22/04/2011 organi riproduttivi [it] organi riproduttivi تلفظ 0 رأی
22/04/2011 Falloppio [it] Falloppio تلفظ 0 رأی
22/04/2011 sperma [it] sperma تلفظ 0 رأی
22/04/2011 Occhialini [it] Occhialini تلفظ 0 رأی
22/04/2011 ovaia [it] ovaia تلفظ 0 رأی
22/04/2011 mestruazione [it] mestruazione تلفظ 0 رأی
22/04/2011 ovulazione [it] ovulazione تلفظ 0 رأی
22/04/2011 eiaculatorio [it] eiaculatorio تلفظ 0 رأی
22/04/2011 Luigi Ferrajoli [it] Luigi Ferrajoli تلفظ 0 رأی
22/04/2011 Giuseppe Torelli [it] Giuseppe Torelli تلفظ 0 رأی
22/04/2011 suppedaneo [it] suppedaneo تلفظ 0 رأی
18/04/2011 muffe [it] muffe تلفظ 0 رأی
18/04/2011 kilt [it] kilt تلفظ 0 رأی
18/04/2011 kiwi [it] kiwi تلفظ 0 رأی
18/04/2011 kimono [it] kimono تلفظ 0 رأی
18/04/2011 kircheriano [it] kircheriano تلفظ 0 رأی
18/04/2011 Chirghisi [it] Chirghisi تلفظ 0 رأی
18/04/2011 mistagogico [it] mistagogico تلفظ 0 رأی
18/04/2011 misteriosofico [it] misteriosofico تلفظ 0 رأی
18/04/2011 abbaiavano [it] abbaiavano تلفظ 0 رأی
18/04/2011 Bujon [it] Bujon تلفظ 0 رأی
18/04/2011 Savorgnan [it] Savorgnan تلفظ 0 رأی