دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
16/12/2010 enclitico [it] enclitico تلفظ 0 رأی
16/12/2010 encomiabile [it] encomiabile تلفظ 0 رأی
16/12/2010 encomiastico [it] encomiastico تلفظ 0 رأی
16/12/2010 endermico [it] endermico تلفظ 0 رأی
07/11/2010 emissario [it] emissario تلفظ 0 رأی
07/11/2010 emisferico [it] emisferico تلفظ 0 رأی
07/11/2010 emiro [it] emiro تلفظ 0 رأی
07/11/2010 emirato [it] emirato تلفظ 0 رأی
07/11/2010 emiplegico [it] emiplegico تلفظ 0 رأی
07/11/2010 emiplegia [it] emiplegia تلفظ 0 رأی
07/11/2010 emiparesi [it] emiparesi تلفظ 0 رأی
07/11/2010 emiparassita [it] emiparassita تلفظ 0 رأی
07/11/2010 eminentissimo [it] eminentissimo تلفظ 0 رأی
07/11/2010 eminentemente [it] eminentemente تلفظ 0 رأی
07/11/2010 eminente [it] eminente تلفظ 0 رأی
07/11/2010 emigrazione [it] emigrazione تلفظ 0 رأی
07/11/2010 emigratorio [it] emigratorio تلفظ 0 رأی
07/11/2010 emigrato [it] emigrato تلفظ 0 رأی
07/11/2010 emigrante [it] emigrante تلفظ 0 رأی
07/11/2010 emiciclo [it] emiciclo تلفظ 0 رأی
07/11/2010 emettitrice [it] emettitrice تلفظ 0 رأی
07/11/2010 emettitore [it] emettitore تلفظ 0 رأی
07/11/2010 emetico [it] emetico تلفظ 0 رأی
07/11/2010 emerso [it] emerso تلفظ 0 رأی
07/11/2010 emersione [it] emersione تلفظ 0 رأی
07/11/2010 emeroteca [it] emeroteca تلفظ 0 رأی
07/11/2010 emerito [it] emerito تلفظ 0 رأی
07/11/2010 emergenza [it] emergenza تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
07/11/2010 emeralopia [it] emeralopia تلفظ 0 رأی
07/11/2010 emendazione [it] emendazione تلفظ 0 رأی