دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
18/12/2010 epiciclo [it] epiciclo تلفظ 0 رأی
18/12/2010 epidiascopio [it] epidiascopio تلفظ 0 رأی
18/12/2010 epididimo [it] epididimo تلفظ 0 رأی
18/12/2010 ennagono [it] ennagono تلفظ 0 رأی
18/12/2010 enfiteuta [it] enfiteuta تلفظ 0 رأی
18/12/2010 Eocene [it] Eocene تلفظ 0 رأی
18/12/2010 enfisema [it] enfisema تلفظ 0 رأی
18/12/2010 endoscopio [it] endoscopio تلفظ 0 رأی
18/12/2010 endoreattore [it] endoreattore تلفظ 0 رأی
18/12/2010 endoplasma [it] endoplasma تلفظ 0 رأی
18/12/2010 endoparassita [it] endoparassita تلفظ 0 رأی
17/12/2010 Giusto de' Menabuoi [it] Giusto de' Menabuoi تلفظ 0 رأی
17/12/2010 epatoprotettivo [it] epatoprotettivo تلفظ 0 رأی
17/12/2010 epatoprotettore [it] epatoprotettore تلفظ 0 رأی
17/12/2010 epatobiliare [it] epatobiliare تلفظ 0 رأی
17/12/2010 epicicloidale [it] epicicloidale تلفظ 0 رأی
17/12/2010 Facchinei [it] Facchinei تلفظ 0 رأی
17/12/2010 Tino di Camaino [it] Tino di Camaino تلفظ 0 رأی
17/12/2010 Francesco Facchini [it] Francesco Facchini تلفظ 0 رأی
16/12/2010 energetico [it] energetico تلفظ 0 رأی
16/12/2010 entomofago [it] entomofago تلفظ 0 رأی
16/12/2010 Macri [it] Macri تلفظ 0 رأی
16/12/2010 Macrì [it] Macrì تلفظ 0 رأی
16/12/2010 Nicomaco da Gerasa [it] Nicomaco da Gerasa تلفظ 0 رأی
16/12/2010 endotermico [it] endotermico تلفظ 0 رأی
16/12/2010 endovenoso [it] endovenoso تلفظ 0 رأی
16/12/2010 eneolitico [it] eneolitico تلفظ 0 رأی
16/12/2010 ennesimo [it] ennesimo تلفظ 0 رأی
16/12/2010 enterico [it] enterico تلفظ 0 رأی
16/12/2010 entomofilo [it] entomofilo تلفظ 0 رأی