دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
16/01/2011 galantina [it] galantina تلفظ 0 رأی
16/01/2011 galalite [it] galalite تلفظ 0 رأی
16/01/2011 gaglioffaggine [it] gaglioffaggine تلفظ 0 رأی
16/01/2011 gagliardia [it] gagliardia تلفظ 0 رأی
16/01/2011 gaffa [it] gaffa تلفظ 0 رأی
16/01/2011 gabbo [it] gabbo تلفظ 0 رأی
16/01/2011 gabbano [it] gabbano تلفظ 0 رأی
16/01/2011 gabbamondo [it] gabbamondo تلفظ 0 رأی
21/12/2010 spicco [it] spicco تلفظ 0 رأی
21/12/2010 chiassosità [it] chiassosità تلفظ توسط Arlong
21/12/2010 vistosità [it] vistosità تلفظ توسط Arlong
21/12/2010 Aiello del Friuli [it] Aiello del Friuli تلفظ 0 رأی
21/12/2010 Enzo Bearzot [it] Enzo Bearzot تلفظ 0 رأی
21/12/2010 Baldassarre Cossa [it] Baldassarre Cossa تلفظ 0 رأی
19/12/2010 tintinnii [it] tintinnii تلفظ 0 رأی
19/12/2010 tintinnio [it] tintinnio تلفظ 0 رأی
19/12/2010 di corsa [it] di corsa تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/12/2010 di certo [it] di certo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/12/2010 in su [it] in su تلفظ 0 رأی
19/12/2010 in un batter d'occhio [it] in un batter d'occhio تلفظ 0 رأی
19/12/2010 niente affatto [it] niente affatto تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/12/2010 di sfuggita [it] di sfuggita تلفظ 0 رأی
19/12/2010 di sicuro [it] di sicuro تلفظ 0 رأی
19/12/2010 in fretta e furia [it] in fretta e furia تلفظ توسط Arlong
19/12/2010 caligo [it] caligo تلفظ 0 رأی
18/12/2010 enfiteusi [it] enfiteusi تلفظ 0 رأی
18/12/2010 enormità [it] enormità تلفظ 0 رأی
18/12/2010 entasi [it] entasi تلفظ 0 رأی
18/12/2010 enteroclisi [it] enteroclisi تلفظ 0 رأی
18/12/2010 epatosi [it] epatosi تلفظ 0 رأی