دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/03/2009 ihrem [de] ihrem تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
10/03/2009 gab [de] gab تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
10/03/2009 Teil [de] Teil تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/03/2009 liegt [de] liegt تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
10/03/2009 davon [de] davon تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/03/2009 geben [de] geben تلفظ 0 رأی
10/03/2009 viele [de] viele تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
10/03/2009 gewesen [de] gewesen تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
10/03/2009 wo [de] wo تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
10/03/2009 dort [de] dort تلفظ 0 رأی
10/03/2009 wäre [de] wäre تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/03/2009 kommt [de] kommt تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/03/2009 diesen [de] diesen تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
10/03/2009 ihnen [de] ihnen تلفظ 6 رأی بهترین تلفظ
10/03/2009 sogar [de] sogar تلفظ -1 رأی
10/03/2009 zurück [de] zurück تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/03/2009 deren [de] deren تلفظ 0 رأی
10/03/2009 dessen [de] dessen تلفظ 0 رأی
10/03/2009 konnte [de] konnte تلفظ 0 رأی
10/03/2009 könnte [de] könnte تلفظ 0 رأی
10/03/2009 denen [de] denen تلفظ 0 رأی
10/03/2009 dafür [de] dafür تلفظ 0 رأی
10/03/2009 mich [de] mich تلفظ -2 رأی
10/03/2009 Lange [de] Lange تلفظ 0 رأی
10/03/2009 würden [de] würden تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/03/2009 während [de] während تلفظ -1 رأی
10/03/2009 hätten [de] hätten تلفظ -1 رأی
10/03/2009 kommen [de] kommen تلفظ 0 رأی
10/03/2009 letzten [de] letzten تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
10/03/2009 nächsten [de] nächsten تلفظ 0 رأی