دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
18/07/2009 najtingalo [eo] najtingalo تلفظ 0 رأی
18/07/2009 nazkataro [eo] nazkataro تلفظ 0 رأی
18/07/2009 haŭtmakulo [eo] haŭtmakulo تلفظ 0 رأی
18/07/2009 ĉerko [eo] ĉerko تلفظ 0 رأی
16/07/2009 Wehrseifen [de] Wehrseifen تلفظ 0 رأی
16/07/2009 Kuttenreich [de] Kuttenreich تلفظ 0 رأی
16/07/2009 Fichter [de] Fichter تلفظ 0 رأی
16/07/2009 Bruns [de] Bruns تلفظ 0 رأی
16/07/2009 Feinäugle [de] Feinäugle تلفظ 0 رأی
16/07/2009 Dintzner [de] Dintzner تلفظ 0 رأی
16/07/2009 Eck [de] Eck تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/07/2009 freigebig [de] freigebig تلفظ 0 رأی
16/07/2009 gefasst [de] gefasst تلفظ 0 رأی
16/07/2009 Anschluss [de] Anschluss تلفظ 0 رأی
16/07/2009 Ausschuss [de] Ausschuss تلفظ 0 رأی
16/07/2009 gewiss [de] gewiss تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/07/2009 bojkoti [eo] bojkoti تلفظ 0 رأی
16/07/2009 skermisto [eo] skermisto تلفظ 0 رأی
16/07/2009 verto [eo] verto تلفظ -1 رأی
16/07/2009 akcipitro [eo] akcipitro تلفظ 0 رأی
16/07/2009 utila [eo] utila تلفظ 0 رأی
16/07/2009 nesto [eo] nesto تلفظ 0 رأی
16/07/2009 danco [eo] danco تلفظ 0 رأی
16/07/2009 agrikulturo [eo] agrikulturo تلفظ 0 رأی
16/07/2009 transporto [eo] transporto تلفظ 0 رأی
16/07/2009 hobio [eo] hobio تلفظ 0 رأی
16/07/2009 edukado [eo] edukado تلفظ 0 رأی
16/07/2009 ekonomio [eo] ekonomio تلفظ 0 رأی
16/07/2009 filozofio [eo] filozofio تلفظ 0 رأی
16/07/2009 historio [eo] historio تلفظ -1 رأی