دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
09/02/2012 respirator [en] respirator تلفظ 1 رأی
09/02/2012 witty [en] witty تلفظ 1 رأی
09/02/2012 rightward [en] rightward تلفظ 0 رأی
09/02/2012 sitter [en] sitter تلفظ 1 رأی
09/02/2012 centerboard [en] centerboard تلفظ 0 رأی
09/02/2012 haughty [en] haughty تلفظ 2 رأی
09/02/2012 hatting [en] hatting تلفظ 0 رأی
09/02/2012 wife-beater [en] wife-beater تلفظ 0 رأی
09/02/2012 beater [en] beater تلفظ 0 رأی
09/02/2012 gradeability [en] gradeability تلفظ 0 رأی
09/02/2012 bittered [en] bittered تلفظ 0 رأی
09/02/2012 affectivity [en] affectivity تلفظ 0 رأی
09/02/2012 affectability [en] affectability تلفظ 0 رأی
09/02/2012 bettered [en] bettered تلفظ 0 رأی
09/02/2012 biter [en] biter تلفظ 0 رأی
09/02/2012 comparability [en] comparability تلفظ 0 رأی
09/02/2012 outers [en] outers تلفظ 0 رأی
09/02/2012 answerability [en] answerability تلفظ 0 رأی
09/02/2012 unpardonable [en] unpardonable تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/02/2012 taxability [en] taxability تلفظ 0 رأی
09/02/2012 permitting [en] permitting تلفظ 1 رأی
09/02/2012 knotting [en] knotting تلفظ 1 رأی
09/02/2012 metallically [en] metallically تلفظ 0 رأی
09/02/2012 mathematic [en] mathematic تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
09/02/2012 fatty [en] fatty تلفظ 1 رأی
09/02/2012 portal [en] portal تلفظ 0 رأی
09/02/2012 morality [en] morality تلفظ 3 رأی
20/08/2011 warhead [en] warhead تلفظ 0 رأی
12/08/2011 uh-hunh [en] uh-hunh تلفظ 0 رأی
07/08/2011 billiards [en] billiards تلفظ 0 رأی