دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
21/06/2014 buzzworthy [en] buzzworthy تلفظ 0 رأی
21/06/2014 chicken [en] chicken تلفظ 0 رأی
28/06/2011 antidepressants [en] antidepressants تلفظ 0 رأی
28/06/2011 Henry VIII [en] Henry VIII تلفظ 0 رأی
09/05/2009 Cuthbert [en] Cuthbert تلفظ 0 رأی
09/05/2009 The Ozarks [en] The Ozarks تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/05/2009 Northumbria [en] Northumbria تلفظ 0 رأی
09/05/2009 unbeknownst [en] unbeknownst تلفظ 0 رأی
09/05/2009 rioting [en] rioting تلفظ 0 رأی
08/05/2009 alight [en] alight تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/05/2009 repeated [en] repeated تلفظ 0 رأی
08/05/2009 eyelet [en] eyelet تلفظ 0 رأی
07/05/2009 Carrel [en] Carrel تلفظ 0 رأی
07/05/2009 enumerable [en] enumerable تلفظ 0 رأی
07/05/2009 Christina Ricci [en] Christina Ricci تلفظ 0 رأی
07/05/2009 Reese Witherspoon [en] Reese Witherspoon تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/05/2009 bones [en] bones تلفظ 0 رأی
07/05/2009 Cars [en] Cars تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
07/05/2009 Winona Ryder [en] Winona Ryder تلفظ 0 رأی
07/05/2009 Jericho [en] Jericho تلفظ 0 رأی
07/05/2009 Star Trek [en] Star Trek تلفظ 1 رأی
07/05/2009 Earl Grey [en] Earl Grey تلفظ 0 رأی
07/05/2009 Marilyn Monroe [en] Marilyn Monroe تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/05/2009 allele [en] allele تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/05/2009 dead [en] dead تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
07/05/2009 bluetooth [en] bluetooth تلفظ 0 رأی
07/05/2009 gymnasium [en] gymnasium تلفظ 0 رأی
07/05/2009 conservatory [en] conservatory تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/05/2009 holocaust [en] holocaust تلفظ 0 رأی
07/05/2009 contraband [en] contraband تلفظ 0 رأی