کاربر:

Kawdek

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Kawdek شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
20/09/2018 [ltc] 銜 تلفظ 0 رأی
20/09/2018 [ltc] 鹽 تلفظ 0 رأی
20/09/2018 [ltc] 嚴 تلفظ 0 رأی
20/09/2018 [ltc] 凡 تلفظ 0 رأی
20/09/2018 [ltc] 添 تلفظ 0 رأی
20/09/2018 [ltc] 深 تلفظ 0 رأی
20/09/2018 [ltc] 侵 تلفظ 0 رأی
20/09/2018 [ltc] 山 تلفظ 0 رأی
20/09/2018 [ltc] 寒 تلفظ 0 رأی
20/09/2018 [ltc] 桓 تلفظ 0 رأی
20/09/2018 [ltc] 刪 تلفظ 0 رأی
20/09/2018 [ltc] 仙 تلفظ 0 رأی
20/09/2018 [ltc] 元 تلفظ 0 رأی
20/09/2018 [ltc] 先 تلفظ 0 رأی
20/09/2018 [ltc] 臻 تلفظ 0 رأی
20/09/2018 [ltc] 痕 تلفظ 0 رأی
20/09/2018 [ltc] 魂 تلفظ 0 رأی
20/09/2018 [ltc] 眞 تلفظ 0 رأی
20/09/2018 [ltc] 真 تلفظ 0 رأی
20/09/2018 [ltc] 諄 تلفظ 0 رأی
20/09/2018 [ltc] 欣 تلفظ 0 رأی
20/09/2018 [ltc] 殷 تلفظ 0 رأی
20/09/2018 [ltc] 文 تلفظ 0 رأی
20/09/2018 [ltc] 宕 تلفظ 0 رأی
20/09/2018 [ltc] 唐 تلفظ 0 رأی
20/09/2018 [ltc] 陽 تلفظ 0 رأی
20/09/2018 [ltc] 曾 تلفظ 0 رأی
20/09/2018 [ltc] 登 تلفظ 0 رأی
20/09/2018 [ltc] 蒸 تلفظ 0 رأی
20/09/2018 [ltc] 梗 تلفظ 0 رأی