کاربر:

Kawdek

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Kawdek شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
28/09/2018 中國 [ltc] 中國 تلفظ 0 رأی
28/09/2018 [ltc] 國 تلفظ 0 رأی
28/09/2018 中古漢語 [ltc] 中古漢語 تلفظ 0 رأی
28/09/2018 漢語 [ltc] 漢語 تلفظ 0 رأی
28/09/2018 [ltc] 語 تلفظ 0 رأی
28/09/2018 [ltc] 漢 تلفظ 0 رأی
28/09/2018 中古 [ltc] 中古 تلفظ 0 رأی
28/09/2018 [ltc] 古 تلفظ 0 رأی
28/09/2018 [ltc] 中 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 一 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 二 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 三 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 四 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 五 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 六 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 七 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 八 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 九 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 十 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 廿 [ltc] 廿 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 卅 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 常 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 百 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 千 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 萬 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 万 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 億 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 零 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 æþeling [ang] æþeling تلفظ 0 رأی
25/09/2018 Atheling [enm] Atheling تلفظ 0 رأی