کاربر:

Kawdek

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Kawdek شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
25/09/2018 [ltc] 娘 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 來 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 精 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 清 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 從 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 心 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 邪 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 莊 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 初 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 崇 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 生 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 俟 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 照 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 穿 [ltc] 穿 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 牀 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 日 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 審 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 禪 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 章 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 昌 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 書 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 船 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 以 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 見 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 溪 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 群 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 疑 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 影 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 曉 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 匣 تلفظ 0 رأی