کاربر:

Kawdek

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Kawdek شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/10/2018 [ltc] 宋 تلفظ 0 رأی
24/10/2018 [ltc] 遼 تلفظ 0 رأی
24/10/2018 [ltc] 隋 تلفظ 0 رأی
24/10/2018 孫吳 [ltc] 孫吳 تلفظ 0 رأی
24/10/2018 [ltc] 孫 تلفظ 0 رأی
24/10/2018 [ltc] 吳 تلفظ 0 رأی
24/10/2018 巴國 [ltc] 巴國 تلفظ 0 رأی
24/10/2018 [ltc] 巴 تلفظ 0 رأی
24/10/2018 巴蜀 [ltc] 巴蜀 تلفظ 0 رأی
24/10/2018 [ltc] 蜀 تلفظ 0 رأی
24/10/2018 蜀國 [ltc] 蜀國 تلفظ 0 رأی
24/10/2018 蜀漢 [ltc] 蜀漢 تلفظ 0 رأی
24/10/2018 [ltc] 魏 تلفظ 0 رأی
24/10/2018 魏國 [ltc] 魏國 تلفظ 0 رأی
24/10/2018 曹魏 [ltc] 曹魏 تلفظ 0 رأی
24/10/2018 三國 [ltc] 三國 تلفظ 0 رأی
29/09/2018 東漢 [ltc] 東漢 تلفظ 0 رأی
29/09/2018 西漢 [ltc] 西漢 تلفظ 0 رأی
29/09/2018 大漢 [ltc] 大漢 تلفظ 0 رأی
29/09/2018 漢代 [ltc] 漢代 تلفظ 0 رأی
29/09/2018 漢朝 [ltc] 漢朝 تلفظ 0 رأی
29/09/2018 大秦 [ltc] 大秦 تلفظ 0 رأی
29/09/2018 秦代 [ltc] 秦代 تلفظ 0 رأی
29/09/2018 秦朝 [ltc] 秦朝 تلفظ 0 رأی
29/09/2018 [ltc] 秦 تلفظ 0 رأی
29/09/2018 戰國時代 [ltc] 戰國時代 تلفظ 0 رأی
29/09/2018 時代 [ltc] 時代 تلفظ 0 رأی
29/09/2018 [ltc] 時 تلفظ 0 رأی
29/09/2018 戰國 [ltc] 戰國 تلفظ 0 رأی
29/09/2018 [ltc] 戰 تلفظ 0 رأی