کاربر:

Kawdek

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Kawdek شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
29/09/2018 秦朝 [ltc] 秦朝 تلفظ 0 رأی
29/09/2018 [ltc] 秦 تلفظ 0 رأی
29/09/2018 戰國時代 [ltc] 戰國時代 تلفظ 0 رأی
29/09/2018 時代 [ltc] 時代 تلفظ 0 رأی
29/09/2018 [ltc] 時 تلفظ 0 رأی
29/09/2018 戰國 [ltc] 戰國 تلفظ 0 رأی
29/09/2018 [ltc] 戰 تلفظ 0 رأی
29/09/2018 春秋 [ltc] 春秋 تلفظ 0 رأی
29/09/2018 [ltc] 秋 تلفظ 0 رأی
29/09/2018 [ltc] 春 تلفظ 0 رأی
29/09/2018 北周 [ltc] 北周 تلفظ 0 رأی
29/09/2018 [ltc] 北 تلفظ 0 رأی
29/09/2018 東周 [ltc] 東周 تلفظ 0 رأی
29/09/2018 西夏 [ltc] 西夏 تلفظ 0 رأی
29/09/2018 西周 [ltc] 西周 تلفظ 0 رأی
29/09/2018 西 [ltc] 西 تلفظ 0 رأی
29/09/2018 周代 [ltc] 周代 تلفظ 0 رأی
29/09/2018 周朝 [ltc] 周朝 تلفظ 0 رأی
29/09/2018 [ltc] 周 تلفظ 0 رأی
28/09/2018 商代 [ltc] 商代 تلفظ 0 رأی
28/09/2018 商朝 [ltc] 商朝 تلفظ 0 رأی
28/09/2018 [ltc] 商 تلفظ 0 رأی
28/09/2018 殷代 [ltc] 殷代 تلفظ 0 رأی
28/09/2018 殷朝 [ltc] 殷朝 تلفظ 0 رأی
28/09/2018 大夏 [ltc] 大夏 تلفظ 0 رأی
28/09/2018 [ltc] 大 تلفظ 0 رأی
28/09/2018 朝代 [ltc] 朝代 تلفظ 0 رأی
28/09/2018 夏代 [ltc] 夏代 تلفظ 0 رأی
28/09/2018 [ltc] 代 تلفظ 0 رأی
28/09/2018 夏朝 [ltc] 夏朝 تلفظ 0 رأی