کاربر:

Kawdek

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Kawdek شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
25/09/2018 [ltc] 八 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 九 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 十 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 廿 [ltc] 廿 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 卅 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 常 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 百 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 千 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 萬 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 万 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 億 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 零 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 æþeling [ang] æþeling تلفظ 0 رأی
25/09/2018 Atheling [enm] Atheling تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 床 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 幫 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 滂 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 並 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 明 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 非 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 敷 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 奉 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 微 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 端 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 透 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 定 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 泥 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 知 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 徹 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 澄 تلفظ 0 رأی