کاربر:

Kawdek

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Kawdek شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
25/10/2018 [ltc] 雨 تلفظ 0 رأی
25/10/2018 [ltc] 雪 تلفظ 0 رأی
25/10/2018 [ltc] 他 تلفظ 0 رأی
25/10/2018 他人 [ltc] 他人 تلفظ 0 رأی
25/10/2018 [ltc] 家 تلفظ 0 رأی
25/10/2018 [ltc] 好 تلفظ 0 رأی
25/10/2018 [ltc] 白 تلفظ 0 رأی
25/10/2018 [ltc] 的 تلفظ 0 رأی
25/10/2018 朋友 [ltc] 朋友 تلفظ 0 رأی
25/10/2018 [ltc] 朋 تلفظ 0 رأی
25/10/2018 [ltc] 友 تلفظ 0 رأی
25/10/2018 友人 [ltc] 友人 تلفظ 0 رأی
25/10/2018 [ltc] 小 تلفظ 0 رأی
25/10/2018 日本 [ltc] 日本 تلفظ 0 رأی
24/10/2018 [ltc] 為 تلفظ 0 رأی
24/10/2018 [ltc] 爲 تلفظ 0 رأی
24/10/2018 [ltc] 所 تلفظ 0 رأی
24/10/2018 先生 [ltc] 先生 تلفظ 0 رأی
24/10/2018 [ltc] 月 تلفظ 0 رأی
24/10/2018 [ltc] 水 تلفظ 0 رأی
24/10/2018 中京 [ltc] 中京 تلفظ 0 رأی
24/10/2018 上京 [ltc] 上京 تلفظ 0 رأی
24/10/2018 東京 [ltc] 東京 تلفظ 0 رأی
24/10/2018 [ltc] 京 تلفظ 0 رأی
24/10/2018 北京 [ltc] 北京 تلفظ 0 رأی
24/10/2018 南京 [ltc] 南京 تلفظ 0 رأی
24/10/2018 [ltc] 南 تلفظ 0 رأی
24/10/2018 [ltc] 人 تلفظ 0 رأی
24/10/2018 [ltc] 我 تلفظ 0 رأی
24/10/2018 [ltc] 本 تلفظ 0 رأی