کاربر:

Kawdek

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Kawdek شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
08/11/2018 an [ang] an تلفظ 0 رأی
08/11/2018 sealt [ang] sealt تلفظ 0 رأی
08/11/2018 Mann [ang] Mann تلفظ 0 رأی
08/11/2018 toþ [ang] toþ تلفظ 0 رأی
08/11/2018 tƿa [ang] tƿa تلفظ 0 رأی
08/11/2018 TWA [ang] TWA تلفظ 0 رأی
08/11/2018 sunne [ang] sunne تلفظ 0 رأی
08/11/2018 [ltc] 禮 تلفظ 0 رأی
08/11/2018 [ltc] 失 تلفظ 0 رأی
08/11/2018 [ltc] 諸 تلفظ 0 رأی
08/11/2018 [ltc] 求 تلفظ 0 رأی
08/11/2018 [ltc] 野 تلفظ 0 رأی
08/11/2018 [ltc] 而 تلفظ 0 رأی
26/10/2018 [ltc] 不 تلفظ 0 رأی
26/10/2018 [ltc] 否 تلفظ 0 رأی
26/10/2018 [ltc] 無 تلفظ 0 رأی
26/10/2018 世界 [ltc] 世界 تلفظ 0 رأی
26/10/2018 [ltc] 世 تلفظ 0 رأی
26/10/2018 [ltc] 界 تلفظ 0 رأی
26/10/2018 [ltc] 花 تلفظ 0 رأی
26/10/2018 wite [ang] wite تلفظ 0 رأی
26/10/2018 [ltc] 有 تلفظ 0 رأی
25/10/2018 [ltc] 茶 تلفظ 0 رأی
25/10/2018 [ltc] 火 تلفظ 0 رأی
25/10/2018 地球 [ltc] 地球 تلفظ 0 رأی
25/10/2018 [ltc] 球 تلفظ 0 رأی
25/10/2018 [ltc] 地 تلفظ 0 رأی
25/10/2018 天地 [ltc] 天地 تلفظ 0 رأی
25/10/2018 [ltc] 女 تلفظ 0 رأی
25/10/2018 [ltc] 天 تلفظ 0 رأی