کاربر:

Kawdek

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Kawdek شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
28/09/2018 殷朝 [ltc] 殷朝 تلفظ 0 رأی
28/09/2018 大夏 [ltc] 大夏 تلفظ 0 رأی
28/09/2018 [ltc] 大 تلفظ 0 رأی
28/09/2018 朝代 [ltc] 朝代 تلفظ 0 رأی
28/09/2018 夏代 [ltc] 夏代 تلفظ 0 رأی
28/09/2018 [ltc] 代 تلفظ 0 رأی
28/09/2018 夏朝 [ltc] 夏朝 تلفظ 0 رأی
28/09/2018 [ltc] 朝 تلفظ 0 رأی
28/09/2018 華夏 [ltc] 華夏 تلفظ 0 رأی
28/09/2018 [ltc] 夏 تلفظ 0 رأی
28/09/2018 中華 [ltc] 中華 تلفظ 0 رأی
28/09/2018 [ltc] 華 تلفظ 0 رأی
28/09/2018 漢文 [ltc] 漢文 تلفظ 0 رأی
28/09/2018 中文 [ltc] 中文 تلفظ 0 رأی
28/09/2018 中國 [ltc] 中國 تلفظ 0 رأی
28/09/2018 [ltc] 國 تلفظ 0 رأی
28/09/2018 中古漢語 [ltc] 中古漢語 تلفظ 0 رأی
28/09/2018 漢語 [ltc] 漢語 تلفظ 0 رأی
28/09/2018 [ltc] 語 تلفظ 0 رأی
28/09/2018 [ltc] 漢 تلفظ 0 رأی
28/09/2018 中古 [ltc] 中古 تلفظ 0 رأی
28/09/2018 [ltc] 古 تلفظ 0 رأی
28/09/2018 [ltc] 中 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 一 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 二 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 三 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 四 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 五 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 六 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 七 تلفظ 0 رأی