کاربر:

Kawdek

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Kawdek شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
15/09/2018 θαυμαστότεροι [grc] θαυμαστότεροι تلفظ 0 رأی
15/09/2018 θαυμαστότερε [grc] θαυμαστότερε تلفظ 0 رأی
15/09/2018 θαυμαστότερον [grc] θαυμαστότερον تلفظ 0 رأی
15/09/2018 θαυμαστοτέρα [grc] θαυμαστοτέρα تلفظ 0 رأی
15/09/2018 θαυμαστοτέρας [grc] θαυμαστοτέρας تلفظ 0 رأی
15/09/2018 θαυμαστοτέρᾳ [grc] θαυμαστοτέρᾳ تلفظ 0 رأی
15/09/2018 θαυμαστοτέραν [grc] θαυμαστοτέραν تلفظ 0 رأی
15/09/2018 θαυμαστότεραι [grc] θαυμαστότεραι تلفظ 0 رأی
15/09/2018 θαυμαστοτέραις [grc] θαυμαστοτέραις تلفظ 0 رأی
15/09/2018 θαυμαστότερα [grc] θαυμαστότερα تلفظ 0 رأی
15/09/2018 θαυμαστότατος [grc] θαυμαστότατος تلفظ 0 رأی
15/09/2018 θαυμαστοτάτου [grc] θαυμαστοτάτου تلفظ 0 رأی
15/09/2018 θαυμαστοτάτῳ [grc] θαυμαστοτάτῳ تلفظ 0 رأی
15/09/2018 θαυμαστότατον [grc] θαυμαστότατον تلفظ 0 رأی
15/09/2018 θαυμαστότατε [grc] θαυμαστότατε تلفظ 0 رأی
15/09/2018 θαυμαστότατοι [grc] θαυμαστότατοι تلفظ 0 رأی
15/09/2018 θαυμαστοτάτων [grc] θαυμαστοτάτων تلفظ 0 رأی
15/09/2018 θαυμαστοτάτοις [grc] θαυμαστοτάτοις تلفظ 0 رأی
15/09/2018 θαυμαστοτάτους [grc] θαυμαστοτάτους تلفظ 0 رأی
15/09/2018 θαυμαστοτάτη [grc] θαυμαστοτάτη تلفظ 0 رأی
15/09/2018 θαυμαστοτάτης [grc] θαυμαστοτάτης تلفظ 0 رأی
15/09/2018 θαυμαστοτάτῃ [grc] θαυμαστοτάτῃ تلفظ 0 رأی
15/09/2018 θαυμαστοτάτην [grc] θαυμαστοτάτην تلفظ 0 رأی
15/09/2018 θαυμαστόταται [grc] θαυμαστόταται تلفظ 0 رأی
15/09/2018 θαυμαστοτάταις [grc] θαυμαστοτάταις تلفظ 0 رأی
15/09/2018 θαυμαστοτάτας [grc] θαυμαστοτάτας تلفظ 0 رأی
15/09/2018 θαυμαστότατα [grc] θαυμαστότατα تلفظ 0 رأی
15/09/2018 θαυμαστῶς [grc] θαυμαστῶς تلفظ 0 رأی
15/09/2018 ἀνέγνως [grc] ἀνέγνως تلفظ 0 رأی
15/09/2018 hæferblæte [ang] hæferblæte تلفظ 0 رأی