کاربر:

Kawdek

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Kawdek شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
25/09/2018 æþeling [ang] æþeling تلفظ 0 رأی
25/09/2018 Atheling [enm] Atheling تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 床 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 幫 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 滂 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 並 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 明 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 非 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 敷 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 奉 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 微 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 端 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 透 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 定 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 泥 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 知 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 徹 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 澄 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 娘 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 來 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 精 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 清 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 從 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 心 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 邪 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 莊 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 初 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 崇 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 生 تلفظ 0 رأی
25/09/2018 [ltc] 俟 تلفظ 0 رأی