کاربر:

Kawdek

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Kawdek شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
28/01/2019 consobrinal [en] consobrinal تلفظ 0 رأی
10/01/2019 [ltc] 離 تلفظ 0 رأی
10/01/2019 難彌離彌凍國 [ltc] 難彌離彌凍國 تلفظ 0 رأی
10/01/2019 古資彌凍國 [ltc] 古資彌凍國 تلفظ 0 رأی
10/01/2019 彌烏邪馬國 [ltc] 彌烏邪馬國 تلفظ 0 رأی
10/01/2019 古陁耶 [ltc] 古陁耶 تلفظ 0 رأی
10/01/2019 何西良 [ltc] 何西良 تلفظ 0 رأی
10/01/2019 [ltc] 何 تلفظ 0 رأی
10/01/2019 [ltc] 良 تلفظ 0 رأی
10/01/2019 [ltc] 陁 تلفظ 0 رأی
10/01/2019 [ltc] 耶 تلفظ 0 رأی
10/01/2019 [ltc] 彌 تلفظ 0 رأی
10/01/2019 [ltc] 烏 تلفظ 0 رأی
10/01/2019 [ltc] 馬 تلفظ 0 رأی
10/01/2019 [ltc] 資 تلفظ 0 رأی
10/01/2019 [ltc] 凍 تلفظ 0 رأی
10/01/2019 [ltc] 難 تلفظ 0 رأی
10/01/2019 [ltc] 臺 تلفظ 0 رأی
10/01/2019 [ltc] 台 تلفظ 0 رأی
10/01/2019 邪馬臺國 [ltc] 邪馬臺國 تلفظ 0 رأی
10/01/2019 卑彌呼 [ltc] 卑彌呼 تلفظ 0 رأی
10/01/2019 [ltc] 卑 تلفظ 0 رأی
10/01/2019 [ltc] 呼 تلفظ 0 رأی
02/12/2018 æthelwulf [ang] æthelwulf تلفظ 0 رأی
02/12/2018 æthelƿulf [ang] æthelƿulf تلفظ 0 رأی
08/11/2018 slæp [ang] slæp تلفظ 0 رأی
08/11/2018 fæder [ang] fæder تلفظ 0 رأی
08/11/2018 modor [ang] modor تلفظ 0 رأی
08/11/2018 broþor [ang] broþor تلفظ 0 رأی
08/11/2018 nefa [ang] nefa تلفظ 0 رأی