کاربر:

Kawdek

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Kawdek شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
10/01/2019 [ltc] 離 تلفظ 0 رأی
10/01/2019 [ltc] 呼 تلفظ 0 رأی
10/01/2019 [ltc] 卑 تلفظ 0 رأی
10/01/2019 卑彌呼 [ltc] 卑彌呼 تلفظ 0 رأی
10/01/2019 邪馬臺國 [ja] 邪馬臺國 تلفظ توسط poyotan
10/01/2019 邪馬臺國 [ltc] 邪馬臺國 تلفظ 0 رأی
10/01/2019 [ltc] 台 تلفظ 0 رأی
10/01/2019 [ltc] 臺 تلفظ 0 رأی
10/01/2019 [ltc] 難 تلفظ 0 رأی
10/01/2019 [ltc] 凍 تلفظ 0 رأی
10/01/2019 [ltc] 資 تلفظ 0 رأی
10/01/2019 [ltc] 馬 تلفظ 0 رأی
10/01/2019 [ltc] 烏 تلفظ 0 رأی
10/01/2019 [ltc] 彌 تلفظ 0 رأی
10/01/2019 [ltc] 耶 تلفظ 0 رأی
10/01/2019 [ltc] 陁 تلفظ 0 رأی
10/01/2019 [ltc] 良 تلفظ 0 رأی
10/01/2019 [ltc] 何 تلفظ 0 رأی
10/01/2019 何西良 [ltc] 何西良 تلفظ 0 رأی
02/12/2018 æthelƿulf [ang] æthelƿulf تلفظ 0 رأی
02/12/2018 æthelwulf [ang] æthelwulf تلفظ 0 رأی
08/11/2018 [ltc] 而 تلفظ 0 رأی
08/11/2018 [ltc] 求 تلفظ 0 رأی
08/11/2018 [ltc] 諸 تلفظ 0 رأی
08/11/2018 [ltc] 野 تلفظ 0 رأی
08/11/2018 [ltc] 禮 تلفظ 0 رأی
08/11/2018 [ltc] 失 تلفظ 0 رأی
26/10/2018 [ltc] 無 تلفظ 0 رأی
26/10/2018 [ltc] 否 تلفظ 0 رأی
26/10/2018 [ltc] 不 تلفظ 0 رأی