کاربر:

Kawdek

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Kawdek شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
14/09/2020 玄関 [ltc] 玄関 تلفظ 0 رأی
02/08/2020 ἐπικλάω [grc] ἐπικλάω تلفظ 0 رأی
02/08/2020 πίνον [grc] πίνον تلفظ 0 رأی
02/08/2020 σχελίς [grc] σχελίς تلفظ 0 رأی
02/08/2020 γενειάς [grc] γενειάς تلفظ 0 رأی
02/08/2020 ἴλη [grc] ἴλη تلفظ 0 رأی
02/08/2020 ἱλάσκομαι [grc] ἱλάσκομαι تلفظ 0 رأی
02/08/2020 肱二头肌 [ltc] 肱二头肌 تلفظ 0 رأی
02/08/2020 你好 [ltc] 你好 تلفظ 0 رأی
02/08/2020 huanghuali [ltc] huanghuali تلفظ 0 رأی
02/08/2020 波羅蜜多 [ltc] 波羅蜜多 تلفظ 0 رأی
02/08/2020 [ltc] 艸 تلفظ 0 رأی
02/08/2020 [ltc] 阜 تلفظ 0 رأی
21/12/2019 Brahmā [sa] Brahmā تلفظ 0 رأی
21/12/2019 Viṣṇu [sa] Viṣṇu تلفظ 0 رأی
21/12/2019 Garuḍa [sa] Garuḍa تلفظ 0 رأی
21/12/2019 aSTApaJcAzat [sa] aSTApaJcAzat تلفظ 0 رأی
21/12/2019 Śrī-mahādevī [sa] Śrī-mahādevī تلفظ 0 رأی
21/12/2019 श्रीमहादेवी [sa] श्रीमहादेवी تلفظ 0 رأی
21/12/2019 Śrīmahādevī [sa] Śrīmahādevī تلفظ 0 رأی
21/12/2019 विनता [sa] विनता تلفظ 0 رأی
21/12/2019 कश्यप [sa] कश्यप تلفظ 0 رأی
21/12/2019 Naṭarāja [sa] Naṭarāja تلفظ 0 رأی
21/12/2019 Kṛṣṇa [sa] Kṛṣṇa تلفظ 0 رأی
21/12/2019 marjaryasana [sa] marjaryasana تلفظ 0 رأی
21/12/2019 μακαρισθῶμεν [grc] μακαρισθῶμεν تلفظ 0 رأی
21/12/2019 μακαρισθῇ [grc] μακαρισθῇ تلفظ 0 رأی
21/12/2019 μακαρισθῇς [grc] μακαρισθῇς تلفظ 0 رأی
21/12/2019 μακαρισθῶ [grc] μακαρισθῶ تلفظ 0 رأی
21/12/2019 μακαρισθῶσι [grc] μακαρισθῶσι تلفظ 0 رأی