دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
02/10/2017 χειμάζω [grc] χειμάζω تلفظ 0 رأی
02/10/2017 ἀστρολόγος [grc] ἀστρολόγος تلفظ 0 رأی
02/10/2017 αἰθρία [grc] αἰθρία تلفظ 0 رأی
02/10/2017 αἰθριάζω [grc] αἰθριάζω تلفظ 0 رأی
02/10/2017 περιγελῶ [grc] περιγελῶ تلفظ 0 رأی
02/10/2017 ψεύδω [grc] ψεύδω تلفظ 0 رأی
02/10/2017 ὀρφανός [grc] ὀρφανός تلفظ 1 رأی
02/10/2017 ὕπανδρος [grc] ὕπανδρος تلفظ 0 رأی
02/10/2017 κηπουρός [grc] κηπουρός تلفظ 0 رأی
02/10/2017 κεραμίς [grc] κεραμίς تلفظ 0 رأی
02/10/2017 κεραμικός [grc] κεραμικός تلفظ 0 رأی
02/10/2017 ἀρδεύω [grc] ἀρδεύω تلفظ 1 رأی
02/10/2017 λάχανον [grc] λάχανον تلفظ 1 رأی
02/10/2017 προσγίγνομαι [grc] προσγίγνομαι تلفظ 0 رأی
02/10/2017 οἰδῶ [grc] οἰδῶ تلفظ 0 رأی
02/10/2017 ἀρωγή [grc] ἀρωγή تلفظ 0 رأی
02/10/2017 ἀνασκοπῶ [grc] ἀνασκοπῶ تلفظ 0 رأی
02/10/2017 περισπῶ [grc] περισπῶ تلفظ 0 رأی
02/10/2017 αἰγιαλός [grc] αἰγιαλός تلفظ 1 رأی
02/10/2017 πανημέριος [grc] πανημέριος تلفظ 0 رأی
08/03/2017 heautou [grc] heautou تلفظ 0 رأی
08/03/2017 βλαβερώτατοι [grc] βλαβερώτατοι تلفظ 0 رأی
08/03/2017 βλαβερωτάτων [grc] βλαβερωτάτων تلفظ 0 رأی
08/03/2017 βλαβερωτάτοις [grc] βλαβερωτάτοις تلفظ 0 رأی
08/03/2017 βλαβερωτάτους [grc] βλαβερωτάτους تلفظ 0 رأی
08/03/2017 βλαβερώτερα [grc] βλαβερώτερα تلفظ 0 رأی
08/03/2017 βλαβερωτέρα [grc] βλαβερωτέρα تلفظ 0 رأی
08/03/2017 βλαβερωτέρας [grc] βλαβερωτέρας تلفظ 0 رأی
08/03/2017 βλαβερωτέραν [grc] βλαβερωτέραν تلفظ 0 رأی
08/03/2017 βλαβερά [grc] βλαβερά تلفظ 0 رأی