دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
18/11/2009 clichés [es] clichés تلفظ 0 رأی
18/11/2009 1996 [es] 1996 تلفظ 0 رأی
18/11/2009 apadrinado [es] apadrinado تلفظ 0 رأی
18/11/2009 apadrinar [es] apadrinar تلفظ 0 رأی
18/11/2009 Tiberio [es] Tiberio تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/11/2009 bacante [es] bacante تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/11/2009 bache [es] bache تلفظ 0 رأی
18/11/2009 apagarse [es] apagarse تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/11/2009 apaciguarse [es] apaciguarse تلفظ 0 رأی
18/11/2009 apagavelas [es] apagavelas تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/11/2009 apagón [es] apagón تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/11/2009 apaisado [es] apaisado تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/11/2009 apalabrar [es] apalabrar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/11/2009 apaleado [es] apaleado تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/11/2009 apalear [es] apalear تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/11/2009 apaleo [es] apaleo تلفظ 0 رأی
18/11/2009 apañar [es] apañar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/11/2009 apandar [es] apandar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/11/2009 apandillar [es] apandillar تلفظ 0 رأی
18/11/2009 pedrea [es] pedrea تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/11/2009 apañarse [es] apañarse تلفظ 0 رأی
18/11/2009 Juan Francisco Paz Silva [es] Juan Francisco Paz Silva تلفظ 0 رأی
18/11/2009 apaleamiento [es] apaleamiento تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
18/11/2009 apalancar [es] apalancar تلفظ 0 رأی
18/11/2009 apadrinamiento [es] apadrinamiento تلفظ 0 رأی
18/11/2009 aparatosidad [es] aparatosidad تلفظ 0 رأی
18/11/2009 encallecerse [es] encallecerse تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/11/2009 apaño [es] apaño تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/11/2009 pedicuro [es] pedicuro تلفظ 0 رأی
18/11/2009 entremeterse [es] entremeterse تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ