دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
06/03/2012 stigmatise [en] stigmatise تلفظ 0 رأی
06/03/2012 supercalifragilisticexpialidocious [en] supercalifragilisticexpialidocious تلفظ 1 رأی
06/03/2012 Lotta [en] Lotta تلفظ 0 رأی
06/03/2012 hospitalization [en] hospitalization تلفظ 0 رأی
06/03/2012 unconcern [en] unconcern تلفظ 0 رأی
06/03/2012 superimpose [en] superimpose تلفظ 0 رأی
06/03/2012 auspice [en] auspice تلفظ 1 رأی
06/03/2012 someday [en] someday تلفظ 0 رأی
06/03/2012 substantially [en] substantially تلفظ 0 رأی
06/03/2012 pneumatology [en] pneumatology تلفظ 0 رأی
06/03/2012 exhortation [en] exhortation تلفظ 0 رأی
06/03/2012 roofless [en] roofless تلفظ 0 رأی
06/03/2012 medulla oblongata [en] medulla oblongata تلفظ 1 رأی
06/03/2012 incentives [en] incentives تلفظ 0 رأی
05/03/2012 apocryphal [en] apocryphal تلفظ 1 رأی
05/03/2012 magnetic [en] magnetic تلفظ 2 رأی
05/03/2012 asynchronously [en] asynchronously تلفظ 0 رأی
05/03/2012 tourniquet [en] tourniquet تلفظ 0 رأی
05/03/2012 beloved [en] beloved تلفظ 0 رأی
05/03/2012 Nathan Fillion [en] Nathan Fillion تلفظ 0 رأی
05/03/2012 tendons [en] tendons تلفظ 0 رأی
05/03/2012 maturity [en] maturity تلفظ 0 رأی
05/03/2012 adultery [en] adultery تلفظ 0 رأی
05/03/2012 fraternal [en] fraternal تلفظ 1 رأی
05/03/2012 maternal [en] maternal تلفظ 0 رأی
05/03/2012 paternal [en] paternal تلفظ 1 رأی
05/03/2012 falter [en] falter تلفظ 1 رأی
05/03/2012 tabloid [en] tabloid تلفظ 1 رأی
05/03/2012 automaton [en] automaton تلفظ 4 رأی
05/03/2012 obumbrative [en] obumbrative تلفظ 0 رأی