دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
06/03/2012 fellowship [en] fellowship تلفظ 0 رأی
06/03/2012 Lord of the Rings [en] Lord of the Rings تلفظ 2 رأی
06/03/2012 escapism [en] escapism تلفظ 0 رأی
06/03/2012 RuneScape [en] RuneScape تلفظ 0 رأی
06/03/2012 composition [en] composition تلفظ 3 رأی
06/03/2012 slither [en] slither تلفظ 0 رأی
06/03/2012 rampart [en] rampart تلفظ 1 رأی
06/03/2012 arthropod [en] arthropod تلفظ 1 رأی
06/03/2012 crucify [en] crucify تلفظ 0 رأی
06/03/2012 graciously [en] graciously تلفظ 0 رأی
06/03/2012 oscillation [en] oscillation تلفظ -1 رأی
06/03/2012 trollop [en] trollop تلفظ 0 رأی
06/03/2012 overwhelm [en] overwhelm تلفظ 0 رأی
06/03/2012 clockwork [en] clockwork تلفظ -1 رأی
06/03/2012 unhygienic [en] unhygienic تلفظ 0 رأی
06/03/2012 self-centeredness [en] self-centeredness تلفظ 0 رأی
06/03/2012 gyroscopic [en] gyroscopic تلفظ 0 رأی
06/03/2012 serpentine [en] serpentine تلفظ 1 رأی
06/03/2012 feline [en] feline تلفظ 0 رأی
06/03/2012 Madeleine [en] Madeleine تلفظ 0 رأی
06/03/2012 strawberry [en] strawberry تلفظ 0 رأی
06/03/2012 Dysmorphic [en] Dysmorphic تلفظ 0 رأی
06/03/2012 unmanageable [en] unmanageable تلفظ 0 رأی
06/03/2012 organism [en] organism تلفظ 0 رأی
06/03/2012 transcendent [en] transcendent تلفظ 0 رأی
06/03/2012 chronological [en] chronological تلفظ 1 رأی
06/03/2012 rescheduled [en] rescheduled تلفظ 0 رأی
06/03/2012 Endocrinopathy [en] Endocrinopathy تلفظ 0 رأی
06/03/2012 stigmatise [en] stigmatise تلفظ 1 رأی
06/03/2012 supercalifragilisticexpialidocious [en] supercalifragilisticexpialidocious تلفظ 1 رأی