دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
27/04/2012 intercept [en] intercept تلفظ 0 رأی
27/04/2012 cross the Rubicon [en] cross the Rubicon تلفظ 0 رأی
27/04/2012 astrolabe [en] astrolabe تلفظ 0 رأی
27/04/2012 astrogeology [en] astrogeology تلفظ 0 رأی
27/04/2012 Tinker Toys [en] Tinker Toys تلفظ 0 رأی
27/04/2012 fetishization [en] fetishization تلفظ 0 رأی
27/04/2012 democratization [en] democratization تلفظ 0 رأی
10/03/2012 Arachnology [en] Arachnology تلفظ 0 رأی
10/03/2012 portmanteau [en] portmanteau تلفظ 0 رأی
06/03/2012 codex [en] codex تلفظ 3 رأی
06/03/2012 pirate [en] pirate تلفظ 1 رأی
06/03/2012 messenger [en] messenger تلفظ 1 رأی
06/03/2012 achoo [en] achoo تلفظ 1 رأی
06/03/2012 serena [en] serena تلفظ 0 رأی
06/03/2012 serial [en] serial تلفظ 1 رأی
06/03/2012 serene [en] serene تلفظ 1 رأی
06/03/2012 serenity [en] serenity تلفظ 0 رأی
06/03/2012 commandeer [en] commandeer تلفظ 0 رأی
06/03/2012 Kasey [en] Kasey تلفظ 0 رأی
06/03/2012 flammable [en] flammable تلفظ 1 رأی
06/03/2012 inflammatory [en] inflammatory تلفظ 2 رأی
06/03/2012 dare [en] dare تلفظ 3 رأی
06/03/2012 drum [en] drum تلفظ 2 رأی
06/03/2012 guitar [en] guitar تلفظ 0 رأی
06/03/2012 xylophone [en] xylophone تلفظ 0 رأی
06/03/2012 fjord [en] fjord تلفظ 1 رأی
06/03/2012 dire [en] dire تلفظ 0 رأی
06/03/2012 whistle [en] whistle تلفظ 0 رأی
06/03/2012 relevance [en] relevance تلفظ 0 رأی
06/03/2012 sneakiness [en] sneakiness تلفظ 0 رأی