دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
29/01/2015 veraneando [es] veraneando تلفظ 0 رأی
29/01/2015 aretes [es] aretes تلفظ 0 رأی
29/01/2015 aventajarnos [es] aventajarnos تلفظ 0 رأی
08/11/2014 languidez [es] languidez تلفظ 0 رأی
08/11/2014 polilla [es] polilla تلفظ 0 رأی
08/11/2014 anclaje [es] anclaje تلفظ 0 رأی
08/11/2014 abrupto [es] abrupto تلفظ 0 رأی
08/11/2014 mari mari [arn] mari mari تلفظ 0 رأی
14/05/2014 bermejo [es] bermejo تلفظ 2 رأی
14/05/2014 cerramos [es] cerramos تلفظ 1 رأی
14/05/2014 especialista [es] especialista تلفظ 0 رأی
13/05/2014 limadura [es] limadura تلفظ 0 رأی
13/05/2014 véase [es] véase تلفظ 1 رأی
13/05/2014 tuteo [es] tuteo تلفظ 0 رأی
13/05/2014 espaciado [es] espaciado تلفظ 0 رأی
13/05/2014 longadura [es] longadura تلفظ 0 رأی
13/05/2014 moda [es] moda تلفظ 0 رأی
13/05/2014 irreversible [es] irreversible تلفظ 1 رأی
13/05/2014 Santiago Salvador [es] Santiago Salvador تلفظ 0 رأی
13/05/2014 billetera [es] billetera تلفظ 0 رأی
13/05/2014 enfermedad [es] enfermedad تلفظ 0 رأی
13/05/2014 remedio [es] remedio تلفظ 0 رأی
13/05/2014 Sixto [es] Sixto تلفظ 0 رأی
13/05/2014 hereje [es] hereje تلفظ 0 رأی
12/05/2014 dislexia [es] dislexia تلفظ 1 رأی
12/05/2014 deambula [es] deambula تلفظ 0 رأی
12/05/2014 Mozárabes [es] Mozárabes تلفظ 2 رأی
12/05/2014 homónimo [es] homónimo تلفظ 1 رأی
12/05/2014 Añelo [es] Añelo تلفظ 0 رأی
12/05/2014 basándonos [es] basándonos تلفظ 0 رأی