دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
29/04/2014 一部分 [ja] 一部分 تلفظ 0 رأی
29/04/2014 一挙に [ja] 一挙に تلفظ 0 رأی
28/11/2013 go-shokai shimasu [ja] go-shokai shimasu تلفظ 0 رأی
28/11/2013 shokai [ja] shokai تلفظ 0 رأی
28/11/2013 同性愛 [ja] 同性愛 تلفظ 0 رأی
31/05/2013 ボクシング [ja] ボクシング تلفظ 1 رأی
10/10/2012 [ja] 兵 تلفظ 0 رأی
10/10/2012 ギニー [ja] ギニー تلفظ 0 رأی
10/10/2012 秘書 [ja] 秘書 تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/10/2012 スワン [ja] スワン تلفظ 0 رأی
10/10/2012 気を付ける [ja] 気を付ける تلفظ 0 رأی
09/10/2012 聖剣 [ja] 聖剣 تلفظ 0 رأی
09/10/2012 リン [ja] リン تلفظ 0 رأی
09/10/2012 狩る [ja] 狩る تلفظ 0 رأی
09/10/2012 一間 [ja] 一間 تلفظ 0 رأی
09/10/2012 ひく [ja] ひく تلفظ 0 رأی
09/10/2012 おす [ja] おす تلفظ 0 رأی
09/10/2012 ぬう [ja] ぬう تلفظ 0 رأی
09/10/2012 野次馬 [ja] 野次馬 تلفظ 0 رأی
09/10/2012 一万円 [ja] 一万円 تلفظ -1 رأی
09/10/2012 叩く [ja] 叩く تلفظ 0 رأی
09/10/2012 英 (えい) [ja] 英 (えい) تلفظ 0 رأی
09/10/2012 掻く [ja] 掻く تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/10/2012 甘酒 [ja] 甘酒 تلفظ 0 رأی
09/10/2012 おちる [ja] おちる تلفظ 0 رأی
09/10/2012 未だ [ja] 未だ تلفظ 0 رأی
09/10/2012 おくる [ja] おくる تلفظ 0 رأی
09/10/2012 ほる [ja] ほる تلفظ 0 رأی
09/10/2012 すわる [ja] すわる تلفظ 0 رأی
09/10/2012 おきる [ja] おきる تلفظ 0 رأی