دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/10/2012 [ja] 兵 تلفظ 0 رأی
10/10/2012 気を付ける [ja] 気を付ける تلفظ 0 رأی
09/10/2012 ひく [ja] ひく تلفظ 0 رأی
09/10/2012 あるく [ja] あるく تلفظ 0 رأی
09/10/2012 しぼる [ja] しぼる تلفظ 0 رأی
09/10/2012 なげる [ja] なげる تلفظ 0 رأی
09/10/2012 うたう [ja] うたう تلفظ 0 رأی
09/10/2012 あそぶ [ja] あそぶ تلفظ 0 رأی
09/10/2012 ほし [ja] ほし تلفظ 0 رأی
09/10/2012 いつでも [ja] いつでも تلفظ 0 رأی
09/10/2012 訛り [ja] 訛り تلفظ 0 رأی
09/10/2012 薄い [ja] 薄い تلفظ 0 رأی
09/10/2012 [ja] 船 تلفظ 0 رأی
09/10/2012 静か [ja] 静か تلفظ 1 رأی
09/10/2012 adenosintrifosfato [it] adenosintrifosfato تلفظ 0 رأی
09/10/2012 愛子 [ja] 愛子 تلفظ 0 رأی
09/10/2012 終える [ja] 終える تلفظ 0 رأی
09/10/2012 ゆき [ja] ゆき تلفظ 0 رأی
09/10/2012 しお [ja] しお تلفظ 0 رأی
09/10/2012 回る [ja] 回る تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/10/2012 ありがとう [ja] ありがとう تلفظ 0 رأی
09/10/2012 上海 [ja] 上海 تلفظ 0 رأی
09/10/2012 北京 [ja] 北京 تلفظ 0 رأی
09/10/2012 いし [ja] いし تلفظ 0 رأی
09/10/2012 口ひげ [ja] 口ひげ تلفظ 0 رأی
09/10/2012 草木 [ja] 草木 تلفظ 0 رأی
09/10/2012 もえる [ja] もえる تلفظ 0 رأی
09/10/2012 [ja] 明 تلفظ 0 رأی
09/10/2012 [ja] 丁 تلفظ 0 رأی
08/10/2012 尖閣 [ja] 尖閣 تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ