دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
14/11/2010 pronunța [ro] pronunța تلفظ 0 رأی
14/11/2010 pronunție [ro] pronunție تلفظ 0 رأی
14/11/2010 pronunțat [ro] pronunțat تلفظ 0 رأی
14/11/2010 cuvânta [ro] cuvânta تلفظ 0 رأی
14/11/2010 cuvântat [ro] cuvântat تلفظ 0 رأی
14/11/2010 cuvântare [ro] cuvântare تلفظ 0 رأی
21/08/2010 narrower [en] narrower تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/08/2010 шаткость [ru] шаткость تلفظ 0 رأی
21/08/2010 шатать [ru] шатать تلفظ 0 رأی
21/08/2010 шаровка [ru] шаровка تلفظ 0 رأی
21/08/2010 шатание [ru] шатание تلفظ 0 رأی
21/08/2010 înghesuit [ro] înghesuit تلفظ 0 رأی
21/08/2010 Soroceanu [ro] Soroceanu تلفظ 0 رأی
21/08/2010 Alexandru Suvorov [ro] Alexandru Suvorov تلفظ 0 رأی
21/08/2010 Atât! [ro] Atât! تلفظ 0 رأی
21/08/2010 Ajunge! [ro] Ajunge! تلفظ 0 رأی
21/08/2010 urmări [ro] urmări تلفظ 0 رأی
21/08/2010 Baftă! [ro] Baftă! تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/08/2010 Să fii sănătos! [ro] Să fii sănătos! تلفظ 0 رأی
21/08/2010 Casă de piatră! [ro] Casă de piatră! تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/08/2010 a acoperi cu zahăr [ro] a acoperi cu zahăr تلفظ 0 رأی
21/08/2010 înzestra [ro] înzestra تلفظ 0 رأی
21/08/2010 suficient [ro] suficient تلفظ 0 رأی
21/08/2010 îndeajuns [ro] îndeajuns تلفظ 0 رأی
21/08/2010 Murat [ro] Murat تلفظ 0 رأی
21/08/2010 mura [ro] mura تلفظ 0 رأی
21/08/2010 milog [ro] milog تلفظ 0 رأی
21/08/2010 înjositor [ro] înjositor تلفظ 0 رأی
21/08/2010 reticent [ro] reticent تلفظ 0 رأی
21/08/2010 umilitor [ro] umilitor تلفظ 0 رأی