دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
31/05/2013 räkiä [fi] räkiä تلفظ 0 رأی
31/05/2013 syylä [fi] syylä تلفظ 0 رأی
31/05/2013 luritus [fi] luritus تلفظ 0 رأی
31/05/2013 jalkapallojoukkue [fi] jalkapallojoukkue تلفظ 0 رأی
31/05/2013 puolijoukkue [fi] puolijoukkue تلفظ 0 رأی
31/05/2013 mustekynä [fi] mustekynä تلفظ 0 رأی
31/05/2013 ovisarana [fi] ovisarana تلفظ 0 رأی
31/05/2013 elintarviketurvallisuusvirasto [fi] elintarviketurvallisuusvirasto تلفظ 0 رأی
31/05/2013 ryytyä [fi] ryytyä تلفظ 0 رأی
31/05/2013 narina [fi] narina تلفظ 0 رأی
31/05/2013 liikavarvas [fi] liikavarvas تلفظ 0 رأی
31/05/2013 vanukas [fi] vanukas تلفظ 0 رأی
31/05/2013 tyrnimarja [fi] tyrnimarja تلفظ 0 رأی
31/05/2013 menen [fi] menen تلفظ 0 رأی
31/05/2013 duuri [fi] duuri تلفظ 0 رأی
31/05/2013 pärskyttää [fi] pärskyttää تلفظ 0 رأی
31/05/2013 intervalli [fi] intervalli تلفظ 0 رأی
31/05/2013 Moi kaikki! [fi] Moi kaikki! تلفظ 0 رأی
11/04/2013 rääkkääkään [fi] rääkkääkään تلفظ 0 رأی
11/04/2013 suomen kieli [fi] suomen kieli تلفظ 0 رأی
11/04/2013 raudoitusseppä [fi] raudoitusseppä تلفظ 0 رأی
11/04/2013 suurkaupunkilaismainen [fi] suurkaupunkilaismainen تلفظ 0 رأی
11/04/2013 yhteenvetolomake [fi] yhteenvetolomake تلفظ 0 رأی
11/04/2013 aragoniitti [fi] aragoniitti تلفظ 0 رأی
11/04/2013 berliininmunkki [fi] berliininmunkki تلفظ 0 رأی
11/04/2013 kalsiitti [fi] kalsiitti تلفظ 0 رأی
11/04/2013 ei kestä [fi] ei kestä تلفظ 0 رأی
08/03/2013 hyvää naistenpäivää [fi] hyvää naistenpäivää تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/11/2012 induktio [fi] induktio تلفظ 0 رأی
05/11/2012 irrationaalinen [fi] irrationaalinen تلفظ 0 رأی