دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
13/02/2015 protestoitu [fi] protestoitu تلفظ 0 رأی
13/02/2015 ytimet [fi] ytimet تلفظ 0 رأی
13/02/2015 suoraselkäinen [fi] suoraselkäinen تلفظ 0 رأی
13/02/2015 tuppisuuna [fi] tuppisuuna تلفظ 0 رأی
13/02/2015 syyttämättä [fi] syyttämättä تلفظ 0 رأی
13/02/2015 ennakkoluuloton [fi] ennakkoluuloton تلفظ 0 رأی
13/02/2015 säntillisyys [fi] säntillisyys تلفظ 0 رأی
13/02/2015 suorasukaisesti [fi] suorasukaisesti تلفظ 0 رأی
13/02/2015 yleistää [fi] yleistää تلفظ 0 رأی
13/02/2015 niin että [fi] niin että تلفظ 0 رأی
13/02/2015 välinpitämätön [fi] välinpitämätön تلفظ 0 رأی
13/02/2015 yleisilme [fi] yleisilme تلفظ 0 رأی
13/02/2015 yleistäminen [fi] yleistäminen تلفظ 0 رأی
13/02/2015 luistelukenttä [fi] luistelukenttä تلفظ 0 رأی
13/02/2015 jäävuoren huippu [fi] jäävuoren huippu تلفظ 0 رأی
13/02/2015 asunnottomat [fi] asunnottomat تلفظ 0 رأی
13/02/2015 vartaat [fi] vartaat تلفظ 0 رأی
13/02/2015 kihartimet [fi] kihartimet تلفظ 0 رأی
13/02/2015 naskali [fi] naskali تلفظ 0 رأی
13/02/2015 spedeillä [fi] spedeillä تلفظ 0 رأی
13/02/2015 lehtikioski [fi] lehtikioski تلفظ 0 رأی
13/02/2015 isyys [fi] isyys تلفظ 0 رأی
13/02/2015 leveillä [fi] leveillä تلفظ 0 رأی
13/02/2015 siisteys [fi] siisteys تلفظ 0 رأی
13/02/2015 kaksiteholasit [fi] kaksiteholasit تلفظ 0 رأی
13/02/2015 huippuhyvä [fi] huippuhyvä تلفظ 0 رأی
13/02/2015 loppumatka [fi] loppumatka تلفظ 0 رأی
13/02/2015 keilaaminen [fi] keilaaminen تلفظ 0 رأی
13/02/2015 tuttavaperhe [fi] tuttavaperhe تلفظ 0 رأی
13/02/2015 loppupäivä [fi] loppupäivä تلفظ 0 رأی