دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/10/2011 Mechatronik [de] Mechatronik تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/10/2011 Stilelement [de] Stilelement تلفظ 0 رأی
10/10/2011 Fachjargon [de] Fachjargon تلفظ 0 رأی
10/10/2011 Eurythmielehrer [de] Eurythmielehrer تلفظ 0 رأی
10/10/2011 Verunglimpfung [de] Verunglimpfung تلفظ 0 رأی
10/10/2011 durchjagen [de] durchjagen تلفظ 0 رأی
10/10/2011 Denkart [de] Denkart تلفظ 0 رأی
10/10/2011 Urheberrechtsgesetz [de] Urheberrechtsgesetz تلفظ 0 رأی
10/10/2011 hinhängen [de] hinhängen تلفظ 0 رأی
10/10/2011 Onomatopoesie [de] Onomatopoesie تلفظ 0 رأی
10/10/2011 gestaltlos [de] gestaltlos تلفظ 0 رأی
10/10/2011 Millionärsehepaar [de] Millionärsehepaar تلفظ 0 رأی
10/10/2011 Perpendikel [de] Perpendikel تلفظ 0 رأی
10/10/2011 Missbildung [de] Missbildung تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/10/2011 zusammenwürfeln [de] zusammenwürfeln تلفظ 0 رأی
10/10/2011 gepfuscht [de] gepfuscht تلفظ 0 رأی
10/10/2011 aufmuntern [de] aufmuntern تلفظ 0 رأی
10/10/2011 formreich [de] formreich تلفظ 0 رأی
10/10/2011 Zeichentalent [de] Zeichentalent تلفظ 0 رأی
10/10/2011 Popularphilosophie [de] Popularphilosophie تلفظ 0 رأی
10/10/2011 anderthalbjährig [de] anderthalbjährig تلفظ 0 رأی