دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
28/02/2013 basketball [da] basketball تلفظ 0 رأی
28/02/2013 swimmingpool [da] swimmingpool تلفظ 0 رأی
28/02/2013 bosted [da] bosted تلفظ 0 رأی
28/02/2013 arbejdssted [da] arbejdssted تلفظ 0 رأی
28/02/2013 dels [da] dels تلفظ 0 رأی
28/02/2013 vokse op [da] vokse op تلفظ 0 رأی
28/02/2013 energi [da] energi تلفظ 0 رأی
28/02/2013 i begyndelsen [da] i begyndelsen تلفظ 0 رأی
28/02/2013 reparere [da] reparere تلفظ 0 رأی
28/02/2013 femøre [da] femøre تلفظ 0 رأی
28/02/2013 det er synd [da] det er synd تلفظ 0 رأی
28/02/2013 utydelig [da] utydelig تلفظ 0 رأی
28/02/2013 Kronjyden [da] Kronjyden تلفظ 0 رأی
28/02/2013 shoppe [da] shoppe تلفظ 0 رأی
28/02/2013 spille tennis [da] spille tennis تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/02/2013 regeringen [da] regeringen تلفظ 0 رأی
28/02/2013 foreningen [da] foreningen تلفظ 0 رأی
28/02/2013 hjalp [da] hjalp تلفظ 0 رأی
28/02/2013 tabte [da] tabte تلفظ 0 رأی
28/02/2013 forsvandt [da] forsvandt تلفظ 0 رأی
28/02/2013 fortalte [da] fortalte تلفظ 0 رأی
28/02/2013 Hilde [da] Hilde تلفظ 0 رأی
28/02/2013 Hild [da] Hild تلفظ 0 رأی
28/02/2013 Hildemar [da] Hildemar تلفظ 0 رأی
28/02/2013 Elgiganten [da] Elgiganten تلفظ 0 رأی
28/02/2013 rase [da] rase تلفظ 0 رأی
28/02/2013 Nuuk [da] Nuuk تلفظ 0 رأی
28/02/2013 episk [da] episk تلفظ 1 رأی
28/02/2013 bredde [da] bredde تلفظ 0 رأی
28/02/2013 ægget [da] ægget تلفظ 0 رأی