دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/01/2014 spand [da] spand تلفظ 0 رأی
07/03/2013 gudmand [da] gudmand تلفظ 0 رأی
07/03/2013 humøret [da] humøret تلفظ 0 رأی
07/03/2013 giftede [da] giftede تلفظ 0 رأی
07/03/2013 blev gift [da] blev gift تلفظ 0 رأی
07/03/2013 berørt [da] berørt تلفظ 0 رأی
07/03/2013 markedet [da] markedet تلفظ 0 رأی
07/03/2013 opgør [da] opgør تلفظ 0 رأی
07/03/2013 forstod [da] forstod تلفظ 0 رأی
07/03/2013 modersmål [da] modersmål تلفظ 0 رأی
04/03/2013 fløjtede [da] fløjtede تلفظ 0 رأی
04/03/2013 juleferie [da] juleferie تلفظ 0 رأی
04/03/2013 kartoffelferie [da] kartoffelferie تلفظ 0 رأی
04/03/2013 lillebror [da] lillebror تلفظ 0 رأی
04/03/2013 juleferien [da] juleferien تلفظ 0 رأی
04/03/2013 gaver [da] gaver تلفظ 0 رأی
04/03/2013 basis [da] basis تلفظ 0 رأی
04/03/2013 præsentation [da] præsentation تلفظ 0 رأی
04/03/2013 alfabetet [da] alfabetet تلفظ 0 رأی
04/03/2013 ordenstal [da] ordenstal تلفظ 0 رأی
04/03/2013 sprøjte [da] sprøjte تلفظ 0 رأی
04/03/2013 at servere [da] at servere تلفظ 0 رأی
28/02/2013 savn [da] savn تلفظ 0 رأی
28/02/2013 anslå [da] anslå تلفظ 0 رأی
28/02/2013 Erik Jan Hanussen [da] Erik Jan Hanussen تلفظ 0 رأی
28/02/2013 Hovelskov [da] Hovelskov تلفظ 0 رأی
28/02/2013 smidighed [da] smidighed تلفظ 0 رأی
28/02/2013 PIL [da] PIL تلفظ 1 رأی
28/02/2013 Martin Lohse [da] Martin Lohse تلفظ 0 رأی
28/02/2013 café au lait [da] café au lait تلفظ 0 رأی