دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
02/03/2009 파전 [ko] 파전 تلفظ 0 رأی
02/03/2009 갈비 [ko] 갈비 تلفظ 0 رأی
02/03/2009 재미 [ko] 재미 تلفظ 1 رأی
02/03/2009 잡다 [ko] 잡다 تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/03/2009 전하다 [ko] 전하다 تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
02/03/2009 대치동 [ko] 대치동 تلفظ 0 رأی
02/03/2009 서울 [ko] 서울 تلفظ 2 رأی
01/03/2009 저녁 [ko] 저녁 تلفظ 1 رأی
01/03/2009 점심 [ko] 점심 تلفظ 0 رأی
01/03/2009 젊다 [ko] 젊다 تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
01/03/2009 [ko] 잠 تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ