دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
11/03/2009 Jérémy Toulalan [fr] Jérémy Toulalan تلفظ 0 رأی
11/03/2009 les bleus [fr] les bleus تلفظ 0 رأی
11/03/2009 diavolo [it] diavolo تلفظ 1 رأی
11/03/2009 dio [it] dio تلفظ 0 رأی
11/03/2009 Paolo Ferrari [it] Paolo Ferrari تلفظ 0 رأی
11/03/2009 Mario Bava [it] Mario Bava تلفظ 0 رأی
11/03/2009 Piero Fassino [it] Piero Fassino تلفظ 0 رأی
11/03/2009 Ajaccio [fr] Ajaccio تلفظ 1 رأی
11/03/2009 accent [fr] accent تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
11/03/2009 Pierre Puget [fr] Pierre Puget تلفظ 0 رأی
11/03/2009 Charles-François Daubigny [fr] Charles-François Daubigny تلفظ 0 رأی
11/03/2009 Jules Chéret [fr] Jules Chéret تلفظ 0 رأی
11/03/2009 Théodore Tiffereau [fr] Théodore Tiffereau تلفظ 0 رأی
11/03/2009 Je voudrais chercher [fr] Je voudrais chercher تلفظ -1 رأی
11/03/2009 Je voudrais manger [fr] Je voudrais manger تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ