دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
03/06/2012 Iwatsubo [ja] Iwatsubo تلفظ 0 رأی
03/06/2012 Nishikawa [ja] Nishikawa تلفظ 0 رأی
03/06/2012 真核細胞 [ja] 真核細胞 تلفظ 0 رأی
03/06/2012 核酸 [ja] 核酸 تلفظ 0 رأی
03/06/2012 デオキシリボ核酸 [ja] デオキシリボ核酸 تلفظ 0 رأی
03/06/2012 DNA [ja] DNA تلفظ 0 رأی
02/06/2012 Tokai [ja] Tokai تلفظ 0 رأی
02/06/2012 yatagarasu [ja] yatagarasu تلفظ 0 رأی
02/06/2012 犠牲 [ja] 犠牲 تلفظ 0 رأی
02/06/2012 つんとしていた [ja] つんとしていた تلفظ 0 رأی
02/06/2012 Kokuyo [ja] Kokuyo تلفظ 0 رأی
02/06/2012 Menicon [ja] Menicon تلفظ 0 رأی
02/06/2012 違(ちが)う [ja] 違(ちが)う تلفظ 0 رأی
02/06/2012 見たところでは [ja] 見たところでは تلفظ 0 رأی
02/06/2012 Kaneka [ja] Kaneka تلفظ 0 رأی
02/06/2012 礼儀作法 [ja] 礼儀作法 تلفظ 0 رأی
02/06/2012 内側 [ja] 内側 تلفظ 0 رأی
02/06/2012 白線 [ja] 白線 تلفظ 0 رأی