دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
23/11/2017 najveći [hr] najveći تلفظ توسط KaticaSt
23/11/2017 najgori [hr] najgori تلفظ توسط KaticaSt
13/10/2017 uporaba [hr] uporaba تلفظ توسط KaticaSt
07/09/2017 oštrenje [hr] oštrenje تلفظ توسط KaticaSt
07/09/2017 kosilice [hr] kosilice تلفظ توسط KaticaSt
07/09/2017 kamenom [hr] kamenom تلفظ توسط KaticaSt
07/09/2017 naoštriti [hr] naoštriti تلفظ توسط KaticaSt
07/09/2017 najlakše [hr] najlakše تلفظ توسط KaticaSt
01/09/2017 nabrusiti [hr] nabrusiti تلفظ توسط KaticaSt
10/05/2015 čekali [hr] čekali تلفظ توسط KaticaSt
09/05/2015 moramo [hr] moramo تلفظ توسط KaticaSt
09/05/2015 čekajmo [hr] čekajmo تلفظ توسط KaticaSt
09/05/2015 dvorca [hr] dvorca تلفظ توسط arogosic
09/05/2015 sjednimo [hr] sjednimo تلفظ توسط KaticaSt
09/05/2015 čekajte [hr] čekajte تلفظ توسط KaticaSt
09/05/2015 najprije [hr] najprije تلفظ توسط KaticaSt
09/05/2015 djevojke [hr] djevojke تلفظ توسط KaticaSt
09/05/2015 obilazak [hr] obilazak تلفظ توسط KaticaSt
09/05/2015 razgledati [hr] razgledati تلفظ توسط KaticaSt
09/05/2015 sigurno [hr] sigurno تلفظ توسط KaticaSt
09/05/2015 galantni [hr] galantni تلفظ توسط arogosic
09/05/2015 pozivam [hr] pozivam تلفظ توسط KaticaSt
09/05/2015 stanemo [hr] stanemo تلفظ توسط KaticaSt
09/05/2015 predlažem [hr] predlažem تلفظ توسط KaticaSt
09/05/2015 zaustavimo [hr] zaustavimo تلفظ توسط KaticaSt
09/05/2015 potrebno [hr] potrebno تلفظ توسط KaticaSt
09/05/2015 krajolici [hr] krajolici تلفظ توسط KaticaSt
09/05/2015 situacija [hr] situacija تلفظ توسط KaticaSt
09/05/2015 istoku [hr] istoku تلفظ توسط KaticaSt
09/05/2015 sjeveru [hr] sjeveru تلفظ توسط KaticaSt