دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
26/04/2011 gilipollas [es] gilipollas تلفظ -1 رأی
26/04/2011 imbécil [es] imbécil تلفظ 0 رأی
26/04/2011 carajote [es] carajote تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/04/2011 hostias [es] hostias تلفظ 0 رأی
26/04/2011 puta [es] puta تلفظ 1 رأی
26/04/2011 cabrón [es] cabrón تلفظ 0 رأی
26/04/2011 cojones [es] cojones تلفظ 0 رأی
26/04/2011 peripuesto [es] peripuesto تلفظ 0 رأی
26/04/2011 pingoneo [es] pingoneo تلفظ 0 رأی
26/04/2011 lechuguino [es] lechuguino تلفظ 0 رأی
26/04/2011 pijotada [es] pijotada تلفظ 0 رأی
26/04/2011 petanca [es] petanca تلفظ 0 رأی
26/04/2011 picha [es] picha تلفظ 0 رأی