دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
11/11/2010 Nataša [hr] Nataša تلفظ 0 رأی
11/11/2010 Žarko [hr] Žarko تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/11/2010 Branimir [hr] Branimir تلفظ 0 رأی
11/11/2010 Ljudevit [hr] Ljudevit تلفظ 0 رأی
11/11/2010 Gabrijel [hr] Gabrijel تلفظ 0 رأی
11/11/2010 Rafael [hr] Rafael تلفظ 0 رأی
11/11/2010 Darko [hr] Darko تلفظ 0 رأی
11/11/2010 Željko [hr] Željko تلفظ 0 رأی
11/11/2010 Mario [hr] Mario تلفظ 0 رأی
11/11/2010 Stanislav [hr] Stanislav تلفظ 0 رأی
11/11/2010 Denis [hr] Denis تلفظ 0 رأی
11/11/2010 Snježana [hr] Snježana تلفظ 0 رأی
11/11/2010 Jasminka [hr] Jasminka تلفظ 0 رأی
11/11/2010 Ivan Krstitelj [hr] Ivan Krstitelj تلفظ 0 رأی
11/11/2010 Miroslav [hr] Miroslav تلفظ 0 رأی
11/11/2010 Dubravka [hr] Dubravka تلفظ 0 رأی
11/11/2010 Blaženko [hr] Blaženko تلفظ 0 رأی
11/11/2010 Blaženka [hr] Blaženka تلفظ 0 رأی
11/11/2010 Tatjana [hr] Tatjana تلفظ 0 رأی
11/11/2010 Zlatko [hr] Zlatko تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/11/2010 Jelena [hr] Jelena تلفظ 0 رأی
11/11/2010 Zvjezdan [hr] Zvjezdan تلفظ 0 رأی
11/11/2010 Matilda [hr] Matilda تلفظ 0 رأی
11/11/2010 Patricija [hr] Patricija تلفظ 0 رأی
11/11/2010 Emanuel [hr] Emanuel تلفظ 0 رأی
11/11/2010 Domagoj [hr] Domagoj تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/11/2010 Elizabeta [hr] Elizabeta تلفظ 0 رأی
11/11/2010 Anastazija [hr] Anastazija تلفظ 0 رأی
11/11/2010 Ambrozije [hr] Ambrozije تلفظ 0 رأی
11/11/2010 Augustin [hr] Augustin تلفظ 0 رأی