دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
13/09/2017 alfa puro [it] alfa puro تلفظ 0 رأی
13/09/2017 alfa privativo [it] alfa privativo تلفظ 0 رأی
13/09/2017 Alfa Romeo 156 [it] Alfa Romeo 156 تلفظ 0 رأی
13/09/2017 dall'alfa all'omega [it] dall'alfa all'omega تلفظ 0 رأی
13/09/2017 Alfa Romeo [it] Alfa Romeo تلفظ 0 رأی
13/09/2017 Alfa Centauri [it] Alfa Centauri تلفظ 0 رأی
13/09/2017 alfa [it] alfa تلفظ 0 رأی
13/09/2017 Paperinik [it] Paperinik تلفظ 0 رأی
13/09/2017 Diabolik [it] Diabolik تلفظ 0 رأی
13/09/2017 tacchetto intercambiabile [it] tacchetto intercambiabile تلفظ 0 رأی
13/09/2017 Vaduz [it] Vaduz تلفظ 0 رأی
13/09/2017 Maronilli [it] Maronilli تلفظ 0 رأی
13/09/2017 sgonfia [it] sgonfia تلفظ 0 رأی
13/09/2017 pinacoteche [it] pinacoteche تلفظ 0 رأی
13/09/2017 Cocchetti [it] Cocchetti تلفظ 0 رأی
12/09/2017 carissimo [it] carissimo تلفظ 0 رأی
12/09/2017 Emilio Pompilio Miraglia [it] Emilio Pompilio Miraglia تلفظ 0 رأی
12/09/2017 differenziano [it] differenziano تلفظ 0 رأی
12/09/2017 equa [it] equa تلفظ 0 رأی
12/09/2017 equa [la] equa تلفظ 0 رأی
12/09/2017 avvinti [it] avvinti تلفظ 0 رأی
12/09/2017 adatte [it] adatte تلفظ 0 رأی
12/09/2017 difensive [it] difensive تلفظ 0 رأی
12/09/2017 fortificazioni [it] fortificazioni تلفظ 0 رأی
12/09/2017 dirigerne [it] dirigerne تلفظ 0 رأی
12/09/2017 manovrarle [it] manovrarle تلفظ 0 رأی
12/09/2017 collegata [it] collegata تلفظ 0 رأی
12/09/2017 utilizzi [it] utilizzi تلفظ 0 رأی
12/09/2017 realizzandone [it] realizzandone تلفظ 0 رأی
12/09/2017 settori [it] settori تلفظ 0 رأی