دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
28/05/2019 Primum non nocere [la] Primum non nocere تلفظ 0 رأی
28/05/2019 166 [it] 166 تلفظ 0 رأی
28/05/2019 Paciello [it] Paciello تلفظ 0 رأی
28/05/2019 accigliata [it] accigliata تلفظ 0 رأی
28/05/2019 LGBT [it] LGBT تلفظ 0 رأی
28/05/2019 quaderno a quadretti [it] quaderno a quadretti تلفظ 0 رأی
26/09/2017 campo di calcio [it] campo di calcio تلفظ 1 رأی
26/09/2017 agenzia di viaggi [it] agenzia di viaggi تلفظ 0 رأی
26/09/2017 agenzia di viaggio [it] agenzia di viaggio تلفظ 0 رأی
26/09/2017 officina auto [it] officina auto تلفظ 0 رأی
26/09/2017 uscita d'emergenza [it] uscita d'emergenza تلفظ 0 رأی
26/09/2017 polisportivo [it] polisportivo تلفظ 0 رأی
26/09/2017 pista di sci [it] pista di sci تلفظ 0 رأی
26/09/2017 fermata dei taxi [it] fermata dei taxi تلفظ 0 رأی
26/09/2017 fermata della metropolitana [it] fermata della metropolitana تلفظ 0 رأی
26/09/2017 stivaletti [it] stivaletti تلفظ 0 رأی
26/09/2017 bibita analcolica [it] bibita analcolica تلفظ 0 رأی
26/09/2017 berretto con visiera [it] berretto con visiera تلفظ 0 رأی
26/09/2017 giacca elegante [it] giacca elegante تلفظ 0 رأی
26/09/2017 maglietta intima [it] maglietta intima تلفظ 0 رأی
26/09/2017 palmo della mano [it] palmo della mano تلفظ 0 رأی
26/09/2017 orecchio interno [it] orecchio interno تلفظ 0 رأی
26/09/2017 uomo delle pulizie [it] uomo delle pulizie تلفظ 0 رأی
26/09/2017 centomila [it] centomila تلفظ 0 رأی
26/09/2017 telecinesi [it] telecinesi تلفظ 0 رأی
26/09/2017 pandette [it] pandette تلفظ 0 رأی
26/09/2017 zattera [it] zattera تلفظ 0 رأی
26/09/2017 zimbello [it] zimbello تلفظ 0 رأی
26/09/2017 zigano [it] zigano تلفظ 0 رأی
26/09/2017 zaconico [it] zaconico تلفظ 0 رأی