دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/03/2017 φθονερωτάτοις [grc] φθονερωτάτοις تلفظ 0 رأی
10/03/2017 φθονεῖς [grc] φθονεῖς تلفظ 0 رأی
10/03/2017 in entrambi i casi [it] in entrambi i casi تلفظ 0 رأی
10/03/2017 iniziali [it] iniziali تلفظ 0 رأی
10/03/2017 civettuola [it] civettuola تلفظ 0 رأی
10/03/2017 Discesa agli inferi [it] Discesa agli inferi تلفظ 0 رأی
10/03/2017 se non che [it] se non che تلفظ 0 رأی
10/03/2017 annuncio a sorpresa [it] annuncio a sorpresa تلفظ 0 رأی
10/03/2017 Mimì metallurgico ferito nell'onore [it] Mimì metallurgico ferito nell'onore تلفظ 0 رأی
10/03/2017 correre in aiuto di qualcuno [it] correre in aiuto di qualcuno تلفظ 0 رأی
10/03/2017 sciiti [it] sciiti تلفظ 0 رأی
10/03/2017 giapponese [it] giapponese تلفظ 0 رأی
10/03/2017 mandare a memoria [it] mandare a memoria تلفظ 0 رأی
10/03/2017 dare in escandescenze [it] dare in escandescenze تلفظ 0 رأی
10/03/2017 tempie [it] tempie تلفظ 0 رأی
10/03/2017 pretestuosamente [it] pretestuosamente تلفظ 0 رأی
10/03/2017 sviluppatore [it] sviluppatore تلفظ 0 رأی
10/03/2017 Centro Sperimentale di Cinematografia [it] Centro Sperimentale di Cinematografia تلفظ 0 رأی
10/03/2017 gravoso [it] gravoso تلفظ 0 رأی
10/03/2017 uscite [it] uscite تلفظ 0 رأی
10/03/2017 mela [it] mela تلفظ 0 رأی
10/03/2017 paninoteca [it] paninoteca تلفظ 0 رأی
10/03/2017 Sant'Agnese [it] Sant'Agnese تلفظ 0 رأی
10/03/2017 mapperò [it] mapperò تلفظ 0 رأی
10/03/2017 cerebroleso [it] cerebroleso تلفظ 0 رأی
10/03/2017 fo [it] fo تلفظ 0 رأی
10/03/2017 dove le capre non cozzano [it] dove le capre non cozzano تلفظ 0 رأی
10/03/2017 vuolsi così colà dove si puote [it] vuolsi così colà dove si puote تلفظ 0 رأی
10/03/2017 Francesco da Urbino [it] Francesco da Urbino تلفظ 0 رأی
10/03/2017 Giovanni da Udine [it] Giovanni da Udine تلفظ 0 رأی