دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
16/02/2010 anabolisme [fr] anabolisme تلفظ 0 رأی
16/02/2010 Eucaryotes [fr] Eucaryotes تلفظ 0 رأی
16/02/2010 eubactérie [fr] eubactérie تلفظ 0 رأی
16/02/2010 être vivant [fr] être vivant تلفظ 0 رأی
16/02/2010 envenimation [fr] envenimation تلفظ 0 رأی
16/02/2010 embryophyte [fr] embryophyte تلفظ 0 رأی
16/02/2010 écosystème [fr] écosystème تلفظ 0 رأی
16/02/2010 deutérostomien [fr] deutérostomien تلفظ 0 رأی
16/02/2010 détritus [fr] détritus تلفظ 0 رأی
16/02/2010 désafférentation [fr] désafférentation تلفظ 0 رأی
16/02/2010 défectif [fr] défectif تلفظ 0 رأی
16/02/2010 cyprine [fr] cyprine تلفظ 0 رأی
16/02/2010 corticotrophine [fr] corticotrophine تلفظ 0 رأی
16/02/2010 corselet [fr] corselet تلفظ 0 رأی
16/02/2010 corps médical [fr] corps médical تلفظ 0 رأی
16/02/2010 coronavirus [fr] coronavirus تلفظ 0 رأی
16/02/2010 coprophilie [fr] coprophilie تلفظ 0 رأی
16/02/2010 coprophile [fr] coprophile تلفظ 0 رأی
16/02/2010 apprentissage [fr] apprentissage تلفظ -1 رأی
16/02/2010 auto-apprentissage [fr] auto-apprentissage تلفظ 0 رأی
16/02/2010 polyvalent [fr] polyvalent تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/02/2010 coprophagie [fr] coprophagie تلفظ 0 رأی
16/02/2010 coprophage [fr] coprophage تلفظ 0 رأی
16/02/2010 classification classique [fr] classification classique تلفظ 0 رأی
16/02/2010 cladogramme [fr] cladogramme تلفظ 0 رأی
16/02/2010 cladistique [fr] cladistique تلفظ 0 رأی
16/02/2010 agrémenter [fr] agrémenter تلفظ 0 رأی
16/02/2010 cellule assistante [fr] cellule assistante تلفظ 0 رأی
16/02/2010 mycorhizien [fr] mycorhizien تلفظ 0 رأی
16/02/2010 catabolisme [fr] catabolisme تلفظ 0 رأی