دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
29/11/2015 qui l'eût cru ! [fr] qui l'eût cru ! تلفظ 0 رأی
29/11/2015 il m'a pas calculé [fr] il m'a pas calculé تلفظ 0 رأی
05/04/2014 charretté [fr] charretté تلفظ 0 رأی
05/04/2014 Siméon Stylite le Jeune [fr] Siméon Stylite le Jeune تلفظ 0 رأی
05/04/2014 Charenton-Saint-Maurice [fr] Charenton-Saint-Maurice تلفظ 0 رأی
19/12/2013 déniveler [fr] déniveler تلفظ 0 رأی
19/12/2013 passerillage [fr] passerillage تلفظ 0 رأی
19/12/2013 mélioratif [fr] mélioratif تلفظ 0 رأی
19/12/2013 Tristan et Iseut [fr] Tristan et Iseut تلفظ 0 رأی
19/12/2013 s'intituler [fr] s'intituler تلفظ 0 رأی
19/12/2013 gemmage [fr] gemmage تلفظ 0 رأی
19/12/2013 prétexté [fr] prétexté تلفظ 0 رأی
19/12/2013 s'annexer [fr] s'annexer تلفظ 0 رأی
19/12/2013 lové [fr] lové تلفظ 0 رأی
19/12/2013 inconditionnellement [fr] inconditionnellement تلفظ 0 رأی
19/12/2013 s'écourter [fr] s'écourter تلفظ 0 رأی
19/12/2013 séparemment [fr] séparemment تلفظ 0 رأی
19/12/2013 comparu [fr] comparu تلفظ 0 رأی
19/12/2013 s'enrégimenter [fr] s'enrégimenter تلفظ 0 رأی
19/12/2013 Longicorne brun de l'épinette [fr] Longicorne brun de l'épinette تلفظ 0 رأی
19/12/2013 s'aveugler [fr] s'aveugler تلفظ 0 رأی
19/12/2013 un assistant social [fr] un assistant social تلفظ 0 رأی
19/12/2013 Cadoubal [fr] Cadoubal تلفظ 0 رأی
19/12/2013 s'estimer [fr] s'estimer تلفظ 0 رأی
19/12/2013 s'entremettre [fr] s'entremettre تلفظ 0 رأی
19/12/2013 la belle-sœur [fr] la belle-sœur تلفظ 0 رأی
19/12/2013 fait un travail [fr] fait un travail تلفظ 0 رأی
19/12/2013 s'étoffer [fr] s'étoffer تلفظ 0 رأی
19/12/2013 façonné [fr] façonné تلفظ 0 رأی
19/12/2013 plates-bandes [fr] plates-bandes تلفظ 0 رأی