دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
23/07/2009 entorpecer [pt] entorpecer تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
23/07/2009 Jesus Cristo [pt] Jesus Cristo تلفظ 4 رأی
23/07/2009 Cristo Redentor [pt] Cristo Redentor تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
23/07/2009 bolacha [pt] bolacha تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
23/07/2009 Ornatos Violeta [pt] Ornatos Violeta تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
23/07/2009 arquitrave [pt] arquitrave تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
23/07/2009 entretanto [pt] entretanto تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
23/07/2009 Lusíadas [pt] Lusíadas تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
23/07/2009 governanta [pt] governanta تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
23/07/2009 queijada [pt] queijada تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
23/07/2009 golpe [pt] golpe تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
23/07/2009 eis aqui [pt] eis aqui تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
23/07/2009 governador [pt] governador تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
23/07/2009 Augusto [pt] Augusto تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
23/07/2009 somar [pt] somar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
23/07/2009 façanha [pt] façanha تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
23/07/2009 Mariana [pt] Mariana تلفظ 1 رأی
23/07/2009 peúga [pt] peúga تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
23/07/2009 excepção [pt] excepção تلفظ 1 رأی
23/07/2009 governabilidade [pt] governabilidade تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
23/07/2009 augurar [pt] augurar تلفظ 1 رأی
23/07/2009 Gouveia [pt] Gouveia تلفظ 0 رأی
23/07/2009 argola [pt] argola تلفظ 1 رأی
23/07/2009 pormenorizado [pt] pormenorizado تلفظ 1 رأی
23/07/2009 violoncelo [pt] violoncelo تلفظ 0 رأی
23/07/2009 música [pt] música تلفظ 2 رأی
23/07/2009 viola [pt] viola تلفظ 1 رأی
23/07/2009 Timor [pt] Timor تلفظ 1 رأی
23/07/2009 checo [pt] checo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
23/07/2009 ábside [pt] ábside تلفظ 1 رأی