دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
09/01/2011 Vigésima [es] Vigésima تلفظ 0 رأی
09/01/2011 sucia [es] sucia تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/01/2011 inmolación [es] inmolación تلفظ -1 رأی
09/01/2011 laparoscópica [es] laparoscópica تلفظ 0 رأی
09/01/2011 callada [es] callada تلفظ 2 رأی
09/01/2011 Pablo Casals [es] Pablo Casals تلفظ 0 رأی
09/01/2011 acudir [es] acudir تلفظ 0 رأی
09/01/2011 parótida [es] parótida تلفظ 0 رأی
09/01/2011 anhídrido carbónico [es] anhídrido carbónico تلفظ 0 رأی
09/01/2011 soplete [es] soplete تلفظ 0 رأی
09/01/2011 pueblito [es] pueblito تلفظ 0 رأی
21/12/2010 simpatizantes [es] simpatizantes تلفظ 0 رأی
21/12/2010 desenfrenada [es] desenfrenada تلفظ 0 رأی
21/12/2010 Huichol [es] Huichol تلفظ 0 رأی
21/12/2010 Tesina [es] Tesina تلفظ 0 رأی
21/12/2010 inmoderada [es] inmoderada تلفظ 0 رأی
20/12/2010 delgaducho [es] delgaducho تلفظ 0 رأی
20/12/2010 Endemoniada [es] Endemoniada تلفظ 0 رأی
20/12/2010 metatarso [es] metatarso تلفظ 0 رأی
20/12/2010 Jorge Luis Borges [es] Jorge Luis Borges تلفظ 0 رأی
20/12/2010 abundancia [es] abundancia تلفظ 0 رأی
20/12/2010 San Miguel [es] San Miguel تلفظ 0 رأی
20/12/2010 formidable [es] formidable تلفظ 0 رأی
20/12/2010 ándale [es] ándale تلفظ 1 رأی
20/12/2010 corruptelas [es] corruptelas تلفظ 0 رأی
20/12/2010 consignada [es] consignada تلفظ 0 رأی
20/12/2010 comprarla [es] comprarla تلفظ 0 رأی
20/12/2010 acordarme [es] acordarme تلفظ 0 رأی
20/12/2010 redoblado [es] redoblado تلفظ 0 رأی
20/12/2010 aborregar [es] aborregar تلفظ 0 رأی