دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
29/08/2010 възпитание [bg] възпитание تلفظ 0 رأی
29/08/2010 възглас [bg] възглас تلفظ 0 رأی
29/08/2010 възвеличавам [bg] възвеличавам تلفظ 0 رأی
29/08/2010 въдичарство [bg] въдичарство تلفظ 0 رأی
29/08/2010 въдица [bg] въдица تلفظ 0 رأی
29/08/2010 въже [bg] въже تلفظ 0 رأی
29/08/2010 буря [bg] буря تلفظ 0 رأی
29/08/2010 свят [bg] свят تلفظ 0 رأی
29/08/2010 виза [bg] виза تلفظ 0 رأی
29/08/2010 внезапен [bg] внезапен تلفظ 0 رأی
29/08/2010 внос [bg] внос تلفظ 0 رأی
29/08/2010 внушавам [bg] внушавам تلفظ 0 رأی
29/08/2010 внимавам [bg] внимавам تلفظ 0 رأی
29/08/2010 внимателно [bg] внимателно تلفظ 0 رأی
29/08/2010 внимателен [bg] внимателен تلفظ 0 رأی
29/08/2010 внасям [bg] внасям تلفظ 0 رأی
29/08/2010 внедрявам [bg] внедрявам تلفظ 0 رأی
29/08/2010 смут [bg] смут تلفظ 0 رأی
29/08/2010 власт [bg] власт تلفظ 0 رأی
29/08/2010 влажен [bg] влажен تلفظ 0 رأی
29/08/2010 владичество [bg] владичество تلفظ 0 رأی
29/08/2010 водоравен [bg] водоравен تلفظ 0 رأی
29/08/2010 военна [bg] военна تلفظ 0 رأی
29/08/2010 водачество [bg] водачество تلفظ 0 رأی
29/08/2010 внушаемост [bg] внушаемост تلفظ 0 رأی
29/08/2010 водолечение [bg] водолечение تلفظ 0 رأی
29/08/2010 воднист [bg] воднист تلفظ 0 رأی
29/08/2010 дебати [bg] дебати تلفظ 0 رأی
29/08/2010 водоскок [bg] водоскок تلفظ 0 رأی
29/08/2010 военачалник [bg] военачалник تلفظ 0 رأی