دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
23/04/2011 Third Style [en] Third Style تلفظ 0 رأی
23/04/2011 LMFAO [en] LMFAO تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
23/04/2011 woot [en] woot تلفظ 0 رأی
23/04/2011 Mortal Kombat [en] Mortal Kombat تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
23/04/2011 Gamestop [en] Gamestop تلفظ 0 رأی
23/04/2011 Tinychat [en] Tinychat تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
23/04/2011 YouTube [en] YouTube تلفظ 0 رأی
23/04/2011 Twitter [en] Twitter تلفظ -1 رأی
23/04/2011 Google [en] Google تلفظ 0 رأی
23/04/2011 spinal column [en] spinal column تلفظ 0 رأی
23/04/2011 mezzanine [en] mezzanine تلفظ 0 رأی
23/04/2011 delamere [en] delamere تلفظ 0 رأی
23/04/2011 Jay Heeger [en] Jay Heeger تلفظ 0 رأی
23/04/2011 Trottier [en] Trottier تلفظ 0 رأی
23/04/2011 James DePreist [en] James DePreist تلفظ 0 رأی
23/04/2011 Fidelzeid [en] Fidelzeid تلفظ 0 رأی
23/04/2011 Peter Mullan [en] Peter Mullan تلفظ 0 رأی
23/04/2011 glancing [en] glancing تلفظ 0 رأی