دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
23/11/2010 Mazvita [sn] Mazvita تلفظ 0 رأی
23/11/2010 chiedza [sn] chiedza تلفظ 0 رأی
23/11/2010 chikomborero [sn] chikomborero تلفظ 0 رأی
23/11/2010 Munashe [sn] Munashe تلفظ 0 رأی
23/11/2010 beche [sn] beche تلفظ 0 رأی
23/11/2010 Mboro [sn] Mboro تلفظ -1 رأی
23/11/2010 Marwadzo [sn] Marwadzo تلفظ 0 رأی
23/11/2010 Mhoro [sn] Mhoro تلفظ 0 رأی
23/11/2010 piri [sn] piri تلفظ 0 رأی
23/11/2010 milic [sn] milic تلفظ 0 رأی
23/11/2010 Robert Mugabe [sn] Robert Mugabe تلفظ 0 رأی
23/11/2010 Morgan Tsvangirai [sn] Morgan Tsvangirai تلفظ 0 رأی
23/11/2010 Nhamodzenyika [sn] Nhamodzenyika تلفظ 0 رأی
23/11/2010 kudakwashe [sn] kudakwashe تلفظ 0 رأی
23/11/2010 motsi [sn] motsi تلفظ 0 رأی
23/11/2010 chiShona [sn] chiShona تلفظ 0 رأی
23/11/2010 Mhuka [sn] Mhuka تلفظ 0 رأی
23/11/2010 ndatenda [sn] ndatenda تلفظ 0 رأی
23/11/2010 nyuchi [sn] nyuchi تلفظ 0 رأی
23/11/2010 zvakanaka [sn] zvakanaka تلفظ 0 رأی
23/11/2010 Handitaure chiShona [sn] Handitaure chiShona تلفظ 0 رأی
23/11/2010 Ndinokuda [sn] Ndinokuda تلفظ 0 رأی
23/11/2010 mawere [sn] mawere تلفظ 0 رأی
23/11/2010 gweta [sn] gweta تلفظ 0 رأی
23/11/2010 jasi [sn] jasi تلفظ 0 رأی
23/11/2010 sekuru [sn] sekuru تلفظ 0 رأی
23/11/2010 uwandi [sn] uwandi تلفظ 0 رأی
23/11/2010 njodzi [sn] njodzi تلفظ 0 رأی
23/11/2010 mafuta [sn] mafuta تلفظ 0 رأی
23/11/2010 goronga [sn] goronga تلفظ 0 رأی